mormon.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa likas na katangian ng Diyos?

Opisyal na Sagot

Ang Diyos ay perpekto, matalino, at makapangyarihan sa lahat; ang namumuno sa sansinukob. Siya rin ay maawain, mabait, at makatarungan. Siya ang ating Ama sa Langit. Nilikha tayo sa Kanyang larawan (Genesis 1:27). Siya ay may katawang kamukha ng sa atin, ngunit ang katawan ng Diyos ay imortal, perpekto, at may kaluwalhatiang hindi maipaliwanag sa salita. Dahil tayo ay Kanyang mga anak, kilala at mahal Niya ang bawat isa sa atin. May plano Siyang tulungan ang Kanyang mga anak na makamtan ang kagalakan sa buhay na ito at makabalik sa Kanyang piling kapag nagwakas na ang buhay na ito.

  • Naniniwala kami na si Jesucristo ang Anak ng Diyos at dahil dito, hiwalay ang katauhan Niya sa Diyos Ama. Samakatuwid, naniniwala kami na ang Diyos Ama, ang Kanyang anak na si Jesucristo, at ang Espiritu Santo ay tatlong magkakahiwalay na katauhan, ngunit iisa ang layunin. Naniniwala kami na isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesucristo sa mundo upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan at upang tayong lahat ay mabuhay na muli. Ang pakahulugan namin sa Panguluhang Diyos ay isa sa mga ipinagkaiba namin sa iba pang mga relihiyon. Ipakita ang iba pa

  • Ang Diyos ang ating Ama sa Langit - ang ama ng ating mga espiritu. Nilikha tayo sa Kanyang wangis, tulad ng ating pisikal na katawan na nilikha sa wangis ng ating mga magulang sa lupa. Siya ay may katawan na may laman at mga buto tulad natin, ngunit siya ay perpektong Nilalang. Bilang ating ama, gusto ng Diyos na matulad tayo sa kanya at bumalik sa Kanyang piling balang-araw. Kilala Niya ang bawat isa sa atin at may malasakit siya sa bawat indibiduwal; gusto Niyang lumigaya tayo, pero hindi tayo pipiliting gawin ito. Gayunman, binigyan Niya tayo ng mga tuntunin, na tinatawag na mga kautusan, para tulungan tayong magdesisyon na siyang aakay sa atin tungo sa kaligayahan. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta