mormon.org Pandaigdigan

Ano ang priesthood?

Opisyal na Sagot

Ang priesthood ay ang karapatang kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang awtoridad ng priesthood ding iyon na naroon sa orihinal na Simbahang itinatag ni Jesucristo ay narito rin sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ngayon. Ang Simbahan ay pinamamahalaan at pinamumunuan sa pamamagitan ng awtoridad na ito.

Lahat ng nakahandang lalaking miyembro ng Simbahan ay tumatanggap ng priesthood para tumulong sa pamumuno sa Simbahan at maglingkod sa mga anak ng Ama sa Langit. Ang isang lalaking may priesthood ay maaaring maglingkod sa ilan sa sumusunod na mga paraan:

  • Pamumuno sa mga kongregasyon ng Simbahan
  • Pagsasagawa ng mga ordenansa ng Simbahan, tulad ng binyag
  • Pagbabasbas sa mga maysakit

Inaasahan ng Diyos na tutularan ng mga mayhawak ng sagradong awtoridad na ito ang halimbawa ni Jesucristo at maglilingkod nang may pagmamahal, kahinahunan, at kabaitan.

  • Ang priesthood ay kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa tao. Ito ang kapangyarihang kumilos sa ngalan ng Diyos para sa kapakanan ng Kanyang mga anak. Ito ang kapangyarihang magsagawa ng mga himala. Sa madaling salita, ito ang kapangyarihang mapaglingkuran ang iyong kapwa at, sa ilang pagkakataon, higit pa sa iyong sariling kakayahan. Upang magamit ang priesthood, ang iyong mga hangarin at gawain ay dapat lubusang nakaayon sa hangarin at gawain ng Diyos. Ang priesthood ay hindi ipinagkaloob noon sa mga Black people bago ang taong 1978, at naging sanhi ito ng maraming kontrobersiya sa paglipas ng mga taon. Sa aking opinyon bilang Black Mormon—opinyon lang naman ito—ay hindi ko talaga alam kung bakit hindi ito ipinagkaloob noon ng Diyos sa mga Black people. Sa Aklat ni Mormon ay may isang talata na nagsasabing “Maniwala sa Diyos; maniwala na siya nga, at na siya ang lumikha ng lahat ng bagay, kapwa sa langit at sa lupa; maniwala na taglay niya ang lahat ng karunungan, at lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa lupa; maniwalang hindi nauunawaan ng tao ang lahat ng bagay na nauunawaan ng Panginoon” (Mosias 4:9). Ang ibig sabihin ng talatang ito ay hindi makakayang unawain ng tao ang lahat ng bagay. Hindi natin kayang umunawang gaya ng Diyos. Ang magagawa lamang natin ay magtiwala sa Kanya. Alam ko na ang ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo, hindi dahil sa kinumbinsi o pinilit ako ng isang tao kundi dahil sa nagtanong ako mismo sa Diyos. Anuman ang gustuhin ng Panginoon na paniwalaan ko pagkatapos niyon ay ayos lang sa akin dahil talaga namang mas marami Siyang alam kaysa sa akin. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta