mormon.org Pandaigdigan

Ano ang pinaniniwalaan ng mga Mormon na layunin ng buhay?

Opisyal na Sagot

Naisip mo na ba na may bagay na mas mahalaga pa sa buhay kaysa mabuhay lamang sa araw-araw? Mayroon—napakarami. Ang buhay mo ay may banal na layunin.

Ang iyong Diyos Ama sa Langit ay naghanda ng kagila-gilalas na plano para sa iyong kaligayahan. Kapag nalaman mo na may plano ang Diyos para sa iyo, mas madali nang maunawaan kung bakit narito ka sa mundo. Nais ng Diyos na umunlad at maging katulad Niya ang lahat ng Kanyang anak. Ang panahong ito sa Mundo ay naglalaan ng mga pagkakataon para ikaw ay lumago at umunlad. Ang pagparito ay nagtutulot sa iyo na:

  • Tumanggap ng pisikal na katawan.
  • Gumamit ng kalayaan at matutong pumili sa mabuti o masama.
  • Matuto at magkaroon ng karanasang tutulong sa iyo na maging higit na katulad ng iyong Ama sa Langit.
  • Magkaroon ng pamilya na maaaring maging walang hanggan.

Sa pagsunod sa plano ng ating Ama sa Langit, ikaw—gaya ng lahat ng Kanyang anak—ay maaaring makabalik sa piling Niya at ng iyong mga mahal sa buhay balang-araw. Maaari kayong magkaroon ng higit na kapayapaan sa buhay na ito at walang-hanggang kagalakan sa buhay na darating.

  • Naniniwala ang mga Mormon na ang layunin ng buhay … ay lumigaya! Nabuhay tayo sa piling ng ating Ama sa Langit bago pa tayo naparito sa lupa, ngunit upang maging higit na katulad Niya (at maging maligaya), kinailangan tayong pumarito sa lupa para tumanggap ng katawan at patunayan ang ating sarili. Ang buhay na ito sa lupa ay isang hakbang sa ating pagsulong bilang Kanyang mga anak---at bahagi ito ng Kanyang plano ng walang hanggang kaligayahan para sa atin. Ipakita ang iba pa

  • Ang pangunahin naming layunin sa mortalidad ay maghandang humarap sa Diyos. Bumubuo rin kami ng mga ugnayan ng pamilya na maaaring magpatuloy sa kawalang-hanggan. Paglisan natin sa mundong ito, patuloy tayong mabubuhay na may layunin pang umunlad sa kawalang-hanggan, at maging higit na katulad ng Diyos. Ipakita ang iba pa

  • Ang layon ng buhay ay matuto, umunlad, magkaroon ng pamilya at bumalik sa ating Ama sa Langit. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta