mormon.org Pandaigdigan

Bakit napakahalaga ng pamilya sa mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang ating pamilya ay naglalaan ng lugar sa maraming pag-unlad na nararanasan natin sa buhay.

Sa aming mga pamilya kami ay nagmamahal, naglilingkod, nagtuturo, at natututo sa isa’t isa. Kahati namin sila sa aming kagalakan at kalungkutan. Maaaring magdulot ng mahihirap na pagsubok ang mga kapamilya, ngunit nagdudulot din sila ng lakas sa amin at ng ilan sa aming pinakamalalaking kaligayahan.

Ang pamilya ang sentro sa plano ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan at siyang daan para maipadala ang mga bata sa mundo kung saan maaari silang mahalin, paglaanan, at turuan ng katotohanan at kabutihan (tingnan sa “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo”).

Bagama’t hindi natin mapipili ang mga kundisyon ng ating pagsilang, mapipili natin sa bawat araw na gawing mas matatag at masaya ang ating pamilya. Posibleng makabalik ang mga tao sa kinaroroonan ng Diyos at magkasama-sama nang walang hanggan ang mga pamilya.

  • Hindi ko maunawaan kung bakit hindi itinuturo ng bawat relihiyon ang kahalagahan ng pamilya. Naglingkod ako at tumulong sa mga wasak na pamilyang nagdulot ng malaking pinsala sa mga anak at magulang. May banal na kaugnayan sa isa’t isa ang bawat miyembro ng pamilya na hindi maaaring balewalain. Napakapalad ko na nariyan ang pamilya ko para sa akin at narito ako para sa kanila. Napakapalad naming mag-asawa dahil sa pagmamahal namin sa isa’t isa at sa aming mga anak at mga apo. Nariyan din ang suporta ng maraming kapatid, mga tiya at tiyo, pinsan, atbp. Napakaganda ng mga pamilya at walang-hanggan ito. Ipakita ang iba pa

  • Pamilya ang pangunahing yunit na bumubuo sa lipunan, kapwa dito sa mundo at sa kawalang-hanggan. Maaaring maghanap ang isang anak ng kaligayahan sa maraming paraan, ngunit malamang na matagpuan niya ito sa pamilya na nakasalig sa kabuuan ng Ebanghelyo. Dahil dito, ang isang bata ay may karapatang palakihin ng ina at ama na lubusang tapat sa isa’t isa at sa kanilang mga anak. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta