mormon.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon sa mangyayari sa atin pagkamatay natin? Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa kabilang-buhay?

Opisyal na Sagot

Hindi kamatayan ang wakas ng lahat. Ang kamatayan ay talagang isang simula—isa pang hakbang patungo sa katuparan ng plano ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak. balang-araw, gaya ng iba, mamamatay ang iyong pisikal na katawan. Ngunit ang iyong espiritu ay hindi namamatay, napupunta ito sa daigdig ng mga espiritu, kung saan patuloy kang matututo at uunlad at maaaring makasama ang mga mahal mo sa buhay na pumanaw na.

Ang kamatayan ay isang mahalagang hakbang sa iyong pag-unlad, tulad ng iyong pagsilang. Balang-araw matapos kang pumanaw, muling magsasama ang iyong espiritu at katawan—hindi na muling magkakahiwalay. Tinatawag itong pagkabuhay na mag-uli, at nangyari ito dahil sa kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli ni Jesucristo (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:20-22).

  • Naniniwala kami na nabuhay tayo bago tayo naparito sa lupa, at pagkamatay natin, kahit na patay na ang ating pisikal na katawan, ang espiritu natin ay mabubuhay magpakailanman, upang isang araw ay muling umanib sa isang perpektong pisikal na katawan. Ang pagparito sa lupa ay napakaliit na bahagi ng plano. Nang mamatay ang tatay ko dahil sa kanser noong bata pa ako, madalas kong isipin ang dahilan ng ating buhay. Matapos pag-aralan ang mga turo ng simbahan at humingi ng mga sagot, naunawaan ko na may dahilan ang pagsilang at kamatayan, at mahalaga ang papel na ginagampanan ni Cristo sa planong ito. Malaking kapanatagan ito sa akin. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta