mormon.org Pandaigdigan

Sino ang sumulat ng Aklat ni Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang Aklat ni Mormon ay isa pang saksi na si Jesucristo ay talagang nabuhay, na Siya ang Anak ng Diyos noon at ngayon. Naglalaman ito ng mga isinulat ng mga sinaunang propeta. Isa sa kanila, si Lehi, ang nanirahan sa Jerusalem noong mga 600 B.C. Iniutos ng Diyos kay Lehi na pamunuan ang isang maliit na grupo ng mga tao papunta sa kontinente ng Amerika. Doon ay naging isa silang malaking sibilisasyon.

Patuloy na tumawag ng mga propeta ang Diyos mula sa mga taong ito. Ang Aklat ni Mormon ay isang koleksyon ng mga isinulat ng kanilang mga propeta at tagapag-ingat ng mga talaan. Ipinangalan ito kay Mormon, isa sa mga huli sa mga sinaunang propetang ito.

Alam ng mga propetang ito ang tungkol sa plano ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak at ang misyon ni Jesucristo. Itinala nila na nagpakita si Cristo, matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, sa mga tao sa Amerika, na itinuro sa kanila ang Kanyang ebanghelyo, at inorganisa ang Kanyang Simbahan sa kanila. Ang aklat ay naglalaman ng mga turo ni Jesucristo, na nagpapatotoo sa Kanyang Pagbabayad-sala at Kanyang pagmamahal. Sinusuportahan at pinatototohanan nito ang Biblia.

Ang Aklat ni Mormon ay nagtatapos sa isang dakilang pangako na yaong magbabasa nito at taimtim na magdarasal tungkol dito ay malalaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ito ay totoo (Moroni 10:4).

  • Nagbago ang buhay ko dahil sa pagbabasa ng aklat na ito. Ang Aklat ni Mormon ay mga talaan na mula noong unang panahon, mga bandang 600 BC hanggang 400 AD, pero kamakailan lang ito naisalin mula sa Ancient Egyptian tungo sa wikang Ingles noong mga 1800. Mula noon, isinalin na ito sa maraming wika, kabilang ang Arabic, Urdu, Hindi, at Farsi. Ang Aklat ni Mormon ay isinulat ng maraming sinaunang Propeta sa lugar na alam natin ngayon bilang kontinente ng Amerika. Makalipas ang halos isang libong taon, ang mga talaang ito ay ipinasa-pasa sa mga henerasyon at habang itinatala ang Biblia sa Middle East, ang talaan ngayon na kilala natin bilang Aklat ni Mormon ay itinatala rin noon sa kabilang panig ng mundo, tinutukoy ang pareho ring mga bagay na gusto ng Diyos na malaman ng kanyang mga anak, tulad ng kahulugan ng buhay, bakit tayo naparito sa mundo at ang mahalagang papel na ginagampanan ni Cristo. Ang dahilan kung bakit tinatawag itong Aklat ni Mormon, ay dahil sa Propetang nagngangalang Mormon, na nag-ingat sa mga talaan at nagpasa nito sa kanyang anak. Ito ay banal na kasulatan, na ang layunin ay katulad sa Biblia, ito ay isa pang saksi ni Cristo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta