mormon.org Pandaigdigan

Bakit nagbibinyag ang mga Mormon para sa mga patay?

Opisyal na Sagot

Si Jesus mismo, bagama’t walang sala, ay nabinyagan upang ganapin ang lahat ng katuwiran at ipakita ang paraan sa buong sangkatauhan (tingnan sa Mateo 3:13-17; 2 Nephi 31:5-12). Kaya nga, mahalaga ang binyag para maligtas sa kaharian ng Diyos. Natutuhan natin sa Bagong Tipan na ang mga pagbibinyag para sa mga patay ay isinagawa noong panahon ni Apostol Pablo (tingnan sa I Mga Taga Corinto 15:29). Ang gawaing ito ay ipinanumbalik nang itatag ang Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Unang itinuro ni Propetang Joseph Smith ang ordenansa ng pagbibinyag para sa mga patay nang magsalita sa isang libing noong Agosto 1840. Marami siyang binasa mula sa I Mga Taga-Corinto 15, kabilang na ang talata 29, at ipinahayag na tutulutan ng Panginoon na mabinyagan ang mga miyembro ng Simbahan alang-alang sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na pumanaw na. Sinabi niya sa kanila na “binuo ang plano ng kaligtasan upang iligtas ang lahat ng handang sumunod sa mga hinihingi ng batas ng Diyos” (Journal History of the Church, 15 Ago. 1840).

Dahil lahat ng nabuhay sa mundo ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mabinyagan ng wastong awtoridad habang narito sa mundo, ang mga binyag ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng proxy, ibig sabihin maaaring binyagan ang isang buhay na tao alang-alang sa isang pumanaw. Ang mga pagbibinyag para sa mga patay ay isinasagawa ng mga miyembro ng Simbahan sa mga templo sa iba’t ibang dako ng mundo. Paminsan-minsan ay nag-iisip ang mga tao kung nagagambala ba ang mga labi ng pumanaw sa gawaing ito kahit paano; hindi totoo iyan. Pangalan lamang ng pumanaw ang ginagamit ng taong kumakatawan bilang proxy. Para hindi magkadoble-doble, ang Simbahan ay nagtatago ng talaan ng mga pumanaw na nabinyagan na. Inakala ng ilan na kapag nagbibinyag para sa mga patay ay idinaragdag ang mga pangalan ng mga pumanaw sa mga membership record ng Simbahan. Hindi totoo iyan.

  • Ang mga binyag para sa mga patay ay hindi na bago (tingnan sa 1. Mga Taga Corinto 15:29). Ito ay isang doktrinang mahal sa akin, dahil pumanaw si Itay bago ko siya nakilala, at bago niya nalaman ang tungkol sa Simbahan ni Jesucristo. Naniniwala kami na ang binyag sa pamamagitan ng paglulubog ay mahalagang hakbang tungo sa kaligtasan ng lahat ng tao, ngunit dahil napakarami nang namatay na hindi nagkaroon ng pagkakataong iyan, nagsasagawa kami ng mga binyag para sa mga patay - isang gawaing malaya silang tanggapin o tanggihan. Ang turong ito ay nagbibigay sa akin ng pag-asa para sa aking pamilya, ngunit hindi lamang para sa aking pamilya, kundi para sa sinumang pumanaw na hindi nasunod ang batas na iyan. Hindi makatarungan ang Diyos kung pinigilan Niya ang sinuman na sundin ang Kanyang mga utos, walang kabuluhan iyan. Ipakita ang iba pa

  • Dahil naniniwala kami sa panunumbalik ng nawalang awtoridad, naniniwala kami na maraming tatanggap sa gawaing ito at mga ordenansa kung nabuhay sana sila sa panahon at lugar na mayroon nito, o kung naiba ang kanilang kalagayan--tunay na naniniwala kami na narinig at tinanggap na ng maraming pumanaw na nasa daigdig ng mga espiritu ang ipinanumbalik na ebanghelyong ito, ngunit yamang ang ordenansa ng binyag ay kailangan ng buhay na tao, ang ordenansang ito at ang iba pa ay maisasagawa ng buhay na mga proxy sa ngalan ng mga namatay na. Ang pagsasagawa nito ay hindi nag-uubliga ng anuman sa sinumang pumanaw na, isinasagawa lamang ito sa kanila sakaling piliin nilang tanggapin ito, ang pagkakataong makinabang sa isang ordenansang hindi na nila magagawa para sa kanilang sarili. Nilinaw ni Jesus na kailangan ang binyag, at nais naming ipaabot ang pribilehiyo sa lahat ng may responsibilidad sa sarili nating mga yumaong kamag-anak. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta