mormon.org Pandaigdigan

Bakit hindi umiinom ng kape, tsaa, o alak ang mga Mormon? Ano ang batas ng Simbahang Mormon tungkol sa kalusugan at wastong pagkain?

Opisyal na Sagot

Ang ating katawan ay mahalagang kaloob ng Diyos. Para mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan at isipan, ibinigay ng Diyos ang batas ng kalusugan kay Joseph Smith noong 1833. Ang batas na ito ay tinatawag na Word of Wisdom (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 89:1-21).

Bukod pa sa pagbibigay-diin sa kabutihang dulot ng wastong pagkain at pisikal at espirituwal na kalusugan, nagsalita ang Diyos laban sa paggamit ng:

  • Tabako o sigarilyo.
  • Alak.
  • Kape at tsaa.
  • Ilegal na droga.

Nangako ang Diyos ng malalaking pagpapala sa pisikal at espirituwal sa mga sumusunod sa Word of Wisdom. Ngayon, isinusulong ng mga siyentipiko ang ilan sa mga tuntunin ding iyon na ibinigay ng isang mapagmahal na Diyos kay Joseph Smith halos dalawang siglo na ang nakararaan.

  • Naniniwala ako na ang katawan natin ay mahalagang kaloob ng Diyos. Upang mapanatiling malakas at malusog ang aking katawan at isipan, naniniwala akong gusto ng Diyos na sundin ko ang batas ng kalusugan. Ang batas na ito ay tinatawag na Word of Wisdom, at itinuturo nito kung aling pagkain at sangkap ang dapat at hindi mo dapat gamitin upang manatiling malusog ang iyong katawan at manatiling ligtas sa masasamang impluwensya. Naniniwala ako na nangangako ang Diyos na bibiyayaan tayo ng kalusugan, lakas, proteksyon laban sa masama, at higit na pag-unawa sa mga espirituwal na katotohanan kapag iginalang at nirespeto natin ang ating katawan. Bukod sa pagbibigay-diin sa mga kabutihang dulot ng wastong pagkain, pisikal at espirituwal na kalusugan, kaming mga Mormon ay hindi gumagamit ng: * Tabako o sigarilyo. * Alak. * Kape at tsaa. * Nakasasama, nakalululong na droga. Ang katawan natin ay instrumento sa paghahatid sa atin kapwa ng pighati at malaking kagalakan. Ang malusog na pamumuhay ay nagpapaibayo ng mabuting pagkatao. Ang ehersisyo, wastong pagkain at pagtulog, at pagkamasayahin ay nagdudulot ng kaligayahan. Kaya halos araw-araw akong nagbibisikleta at sinisikap na panatilihin ang mabubuting gawi sa pagkain. Ang caffeine ay mas tungkol sa “diwa ng batas.” May ilang miyembro ng simbahan na umiinom ng coke/mountain dew/atbp… pero itinuturing ng karamihan sa mga aktibong miyembro na kabilang ang caffeine sa mga “nakalululong.” Talagang kakain ako ng GU na may caffeine bago ang laro namin sa Sabado :- Pero iyan lang ang nakakain ko na may caffeine. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta