mormon.org Pandaigdigan

Ano ang Batas ng Kalinisang-puri?

Opisyal na Sagot

Ang kapangyarihang lumikha ng mga bata ay napakasagrado. Iniutos ng ating Ama sa Langit na ang sagradong kapangyarihan at pribilehiyong makipagtalik ay ginagawa lamang ng isang lalaki at isang babaeng ikinasal nang legal. Ito ang batas ng kalinisang-puri. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo dapat makipagtalik bago tayo ikasal, at matapos tayong ikasal sa ating asawa lamang tayo dapat makipagtalik.

Ang pagsunod sa batas ng kalinisang-puri ay naghahatid ng kaligtasan, kaligayahan, kapayapaan, at paggalang sa sarili. Pinalalalim din nito ang pagmamahalan ng mag-asawa at pinoprotektahan ang pamilya. Malaking kasalanan ang paglabag sa batas na ito. Ngunit ang mga lumabag dito ay maaaring mapatawad at mapanatag sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod.

Nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at sa lahat ng Kanyang anak. Ang pagsunod sa plano ng Diyos na ibigay ang sarili sa asawa pagkatapos ng kasal ay magpapaligaya sa iyo at sa iyong pamilya.

  • Ang kapangyarihang magkaanak ay sagrado. Iniutos sa atin ng ating Ama sa Langit na ang sagradong kapangyarihan at pribilehiyong makipagtalik ay ginagawa lamang ng isang lalaki at isang babaeng legal na kasal. Tinatawag natin itong batas ng kalinisang-puri, na ibig sabihin ay hindi tayo dapat makipagtalik bago tayo pumasok sa sagradong tipan ng kasal. Gayon din kapag tayo ay kasal na sa ating asawa lamang tayo makikipagtalik. Ang paggalang sa batas ng kalinisang-puri ay nagbibigay sa atin ng seguridad, kaligayahan, kapayapaan at pagmamahal. Pinalalakas din nito ang pagsasama ng mag-asawa at pinoprotektahan ang ating pamilya. May masamang ibubunga ang hindi pagsunod sa batas na ito. Gayunman, ang mga taong lumabag sa batas na ito ay maaaring magkaroon ng kapatawaran at kapayapaan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod sa mga batas ng Diyos. Nais ng ating Ama sa Langit ang pinakamabuti para sa inyo at sa lahat ng anak ninyo. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at sa batas ng kalinisang-puri ay tutulong sa inyo at sa inyong pamilya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta