mormon.org Pandaigdigan

Ano ang pananampalataya?

Opisyal na Sagot

Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay ang “[umasa] sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo” (tingnan sa Aklat ni Mormon, Alma 32:21 at Sa Mga Hebreo 11:1). Araw-araw ay pinagsisikapan ninyo ang mga bagay na inaasam ninyo, kahit bago pa ninyo makita ang ibubunga nito. Katulad ito ng pananampalataya.

Ang pananampalataya sa Diyos ay higit pa sa paniniwala lamang sa Kanya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya, pagkakaroon ng kumpiyansa sa Kanya, at kahandaang kumilos ayon sa ating paniniwala sa Kanya. Ito ay isang alituntunin ng pagkilos at kapangyarihan.

Inihambing ng propetang si Alma sa Aklat ni Mormon ang pananampalataya sa isang binhi. Kung magtatanim kayo ng isang binhi at aalagaan ito, kung mabuti ang binhing ito lalaki ito at kalaunan ay magbubunga (Alma 32:28-43). Gayundin ang pananampalataya. Kung kayo ay masunurin sa mga utos ng Diyos, nag-aaral ng Kanyang salita, at may hangaring maniwala kay Cristo, lalago ang pananampalataya sa inyong puso.

  • Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa isang tao o bagay, at pagdating sa Ebanghelyo, ito ang tiwala natin kay Jesucristo, na naghihikayat sa atin na maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Lagi itong nakasalig sa katotohanan. Ang pananampalataya ay kagila-gilalas na kaloob na nagbibigay sa atin ng pag-asa at pag-ibig, na siyang dalisay na pag-ibig ni Cristo. Pananampalataya ang humihikayat sa atin na kumilos, na mamuhay ayon sa mga turo ni Cristo, at ito rin ang nagpapasaya sa atin sa buhay na ito at nagtutuon sa atin sa kawalang-hanggan. Ipakita ang iba pa

  • ‘Ang pananampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa mga bagay; kaya nga, kung ikaw ay may pananampalataya, umaasa ka sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo’ (Alma 32:21). Isa ito sa mga paborito kong talata dahil magandang pakahulugan ito ng pananampalataya. Mayroon akong nabasa sa Biblia o sa Aklat ni Mormon, at ang totoo, hindi ko nauunawaan ang gusto nitong sabihin sa akin. Kakausapin ko ang Ama sa Langit at hihilingin sa Kanya na tulungan akong maunawaan kung ano ang sinasabi. Kung sakali man na sagutin ako, dapat akong makinig gamit ang aking espirituwal na tainga at manalig na ang sinasabi ay totoo. Dapat akong magtiwala na lahat ng itinuturo sa akin ng Ama sa Langit ay totoo. Hindi ko pa nakita ang taong ito—pero batid ko ang kagandahan ng kanyang mga salita. Nagdududa ako sa aking pananalig, lalo na kapag nanonood ako ng pagsasadula ng Pagpapako sa Krus—may mga kawal na pinagpustahan ang kasuotan ng Tagapagligtas na si Jesucristo. Kahit mas may nalalaman na ako ngayon, dasal ko pa rin na hindi ako matulad sa mga lalaking nagpustahan sa damit ni Jesus. Palagi kong sinisikap dagdagan ang aking pananampalataya. Ginagawa ko ito sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagsisimba at pagpunta sa templo. Ginagawa ko ang lahat para magampanan ang anumang tungkulin ko sa Simbahan. Tinutupad ko ang mga tipan na ginawa ko noong binyagan ako. Sinusunod ko ang mga tipan na ginawa sa templo na natatanto na nakasalig ito sa katapatan ko sa ebanghelyo ni Jesucristo. Isang dahilan na dapat kong ipaglaban. Ipakita ang iba pa

  • Kinailangan kong manampalataya noong ako’y 42 anyos at nag-aaral na mag-unicycle. Sumakay ako sa bisikleta kong isa ang gulong, iniisip na babagsak ako, pero nagtitiwala din sa sabi ng mga anak ko na puwedeng hindi ako bumagsak sa pasulong kong pagpadyak. Ngayon, milya-milya na ang nararating ko! Kapag ginagawa ko ito, kailangan ko pa ring manampalataya - pero hindi na gaano ngayon dahil ginagawa ko ang itinuro ng mga anak ko. Kinailangan ko ring manampalataya noong ako’y 22 anyos at inaalam ang tungkol sa Mormonismo. Sa pagtanggap ng sagot sa unang mga panalangin ko noon, kumilos ako ayon sa natutuhan ko, “hinarap ko” ito, at nag-ukol ng panahon at nagsikap na ipamuhay ang Ebanghelyo. Ngayon, nananampalataya pa rin ako, kahit maraming taon ko nang natanggap ang patunay na totoo ang Ebanghelyo. Sa dalawang situwasyon, ang kaalaman ay nagmula sa katapatan at pagsasagawa nito. Ang pananampalataya ay panimula lamang para maipamuhay ang ebanghelyo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta