mormon.org Pandaigdigan

Ano ang Aklat ni Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang Aklat ni Mormon ay isa pang saksi na si Jesucristo ay talagang nabuhay, na Siya ang Anak ng Diyos noon at ngayon. Naglalaman ito ng mga isinulat ng mga sinaunang propeta. Isa sa kanila, si Lehi, ang nanirahan sa Jerusalem noong mga 600 B.C. Iniutos ng Diyos kay Lehi na pamunuan ang isang maliit na grupo ng mga tao papunta sa kontinente ng Amerika. Doon ay naging isa silang malaking sibilisasyon.

Patuloy na tumawag ng mga propeta ang Diyos mula sa mga taong ito. Ang Aklat ni Mormon ay isang koleksyon ng mga isinulat ng kanilang mga propeta at tagapag-ingat ng mga talaan. Ipinangalan ito kay Mormon, isa sa mga huli sa mga sinaunang propetang ito.

Alam ng mga propetang ito ang tungkol sa plano ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak at ang misyon ni Jesucristo. Itinala nila na nagpakita si Cristo, matapos ang Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli, sa mga tao sa Amerika, na itinuro sa kanila ang Kanyang ebanghelyo, at inorganisa ang Kanyang Simbahan sa kanila. Ang aklat ay naglalaman ng mga turo ni Jesucristo, na nagpapatotoo sa Kanyang Pagbabayad-sala at Kanyang pagmamahal. Sinusuportahan at pinatototohanan nito ang Biblia.

Ang Aklat ni Mormon ay nagtatapos sa isang dakilang pangako na yaong magbabasa nito at taimtim na magdarasal tungkol dito ay malalaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ito ay totoo (Moroni 10:4).

  • Ano ang Aklat ni Mormon? Madalas akong tanungin ng mga tao tungkol sa Aklat ni Mormon at bakit kami naniniwala sa “isa pang Biblia.” Ang Aklat ni Mormon ay isa pang tipan ni Jesucristo. Hindi ito inihahalili sa Biblia kundi nagsisilbing kasama nito. Ito ay isa pang saksi na nagpapatotoo na si Jesus ang Cristo at Tagapagligtas ng mundo. Ang pagmamahal ko sa Tagapagligtas ay mas tumindi dahil sa mga banal na kasulatan. Ang sinumang mapanalanging magbabasa ng Aklat ni Mormon ay magkakaroon ng higit na pagmamahal at pagpapahalaga kay Jesucristo at sa kanyang nagbabayad-salang sakripisyo. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta