mormon.org Pandaigdigan

Sino ang mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Ang mga Mormon ay mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na itinatag noong 1830. Noong 2010 ang Simbahan ay may kabuuang bilang ng mga miyembro sa buong daigdig na tinatayang 14 na milyon. Ang headquarters ng Simbahan sa Salt Lake City Utah. Pinaniniwalaan ng mga Mormon ang Biblia at mga turo ni Jesus sa mga paghahayag sa mga Apostol at Propeta sa panahong ito. Naniniwala ang mga Mormon na ang kanilang simbahan ay tulad ng orihinal na simbahang itinatag ni Jesus noong narito Siya sa lupa (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:19-20, 4:11-14). Ang pangalang ‘Mormon’ ay isang palayaw dahil sa paniniwala ng Simbahan sa Aklat ni Mormon (sinaunang banal na kasulatan na inihayag sa mga propeta at itinala ng mga propeta sa mga lupain ng Amerika sa panahong isinusulat din ang Biblia sa Jerusalem.)

  • Kapag may art show ako sa iba’t ibang panig ng Estados Unidos, sinasabi sa akin ng mga tao na, “hindi ka mukhang Mormon.” Hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat hitsura ng mga Mormon. Naiisip ko tuloy na: Dahil ba sa maliit ako? Masyado bang magarbo ang suot kong leather boots? Dapat ba mas seryoso ako? Iba’t ibang klase ng tao ang mga Mormon na kilala ko. Ang pagkakatulad namin ay hindi sa klase ng pananamit o sa paraan ng pagpapalaki sa amin kundi sa pinaniniwalaan namin. Kami ay mga taong may iisang mithiin; ang gawing sentro ng aming buhay si Cristo. Ipakita ang iba pa

  • Bilang journalist na nakatira sa New York City, madalas akong matanong tungkol sa aking relihiyon at sa papel nito sa aking buhay. Noon, at ngayon -- ikinalulugod kong sabihin na, ang mga Mormon ay mga taong nananampalataya at naglilingkod, na mabuti ang pamumuhay at sinisikap gawin ang tama. Kami ay mga taong may mabuting pananaw sa buhay. Naniniwala kami sa kasipagan. Mahal namin ang aming mga pamilya at namumuhay taglay ang walang hanggang pananaw na naghahatid ng pag-asa at kapayapaan. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta