mormon.org Pandaigdigan

Ano ang paniniwala ng mga Mormon tungkol sa Espiritu Santo? Sino ang Espiritu Santo?

Opisyal na Sagot

Ang Espiritu Santo ay isang miyembro ng Panguluhang Diyos, kasama ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang Espiritu Santo ay kaisa ng Ama at ng Anak sa layunin, ngunit isang hiwalay na nilalang. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, inihayag ng Panginoon:

Ang Espiritu Santo ay walang katawang may laman at mga buto, kundi isang personaheng Espiritu. Kung hindi ganito, ang Espiritu Santo ay hindi makapananahanan sa atin. (Doktrina at mga Tipan 130:22)

Ang espesyal na misyon ng Espiritu Santo ay ang patotohanan ang Ama at ang Anak, ipahayag ang katotohanan (Aklat ni Mormon, Moroni 10:4,5), aliwin tayo (Juan 14:26), at pabanalin tayo. Isa siyang banal na gabay at guro.

  • Ipakita ang iba pa

  • Ang Espiritu Santo ay miyembro ng trinity o Panguluhang Diyos. Siya ay isang espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo nakikipag-ugnayan sa atin ang ating Ama sa Langit. Itinuturo sa atin ng Espiritu Santo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Bilang bahagi ng binyag, natanggap ko ang kaloob na Espiritu Santo, ibig sabihin makakasama ko palagi ang Espiritu Santo, basta karapat-dapat ako. Kahit bago binyagan, makapangungusap ang Espiritu Santo sa ating puso at isipan, at sasabihin sa atin kung ano ang totoo. Pagkatapos ng binyag ang Espiritu Santo ay bumababa sa iyo, tulad noon kay Cristo nang mabinyagan Siya. Ipakita ang iba pa

Walang mga Resulta