mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Fabrice

  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron
  • Fabrice Tron

Tungkol sa Akin

Ako ay may asawa at may 2 anak. Mahilig ako sa isports, lalo na sa soccer at ski, at lagi rin ako sa aking hardin para alagaan ang mga bulaklak o maglaro sa swimming pool, kasama ang mga anak ko. Gusto kong nanonood ng sine kasama ang pamilya ko.

Bakit Mormon Ako

Aktibong miyembro ako ng Simbahang Katoliko sa loob ng 25 taon, nakilala ko ang mga missionary ng Simbahang ito at pinakinggan kong mabuti ang kanilang mensahe. Dahil tapat na naghahanap ng katotohanan, ginawa ko ang lahat ng ipinagawa nila sa akin, binasa ang Aklat ni Mormon, at ipinagdasal ito. Bahagyang nabalisa ang aking isipan at makalipas ang 9 na buwan mas malinaw kong naunawaan at nadama na si Jesucristo ang buhay na pinuno ng Simbahang ito. Kaya sumapi ako at nagpabinyag. Makalipas ang 30 taon ng buhay bilang Mormon, nadama ko at alam ko na ito talaga ang Simbahan ni Jesucristo. Ito ang gumagabay sa akin sa pagpili ng mabuti, pag-iwas sa kalungkutan at pagtamasa ng kaligayahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Bilang Mormon, marami akong pagkakataon na matulungan ang aking kapwa. Nakikipagkita ako sa ilang pamilya bawat buwan para tulungan sila sa anumang paraan at makasama sila. Ako ang namamahala sa taunang national young adults conference. Binibisita ko rin ang ilang ward sa aming lugar para makausap ang mga tao at turuan sila ng ebanghelyo. Palaging may magagawa para sa bawat isa sa Simbahan ni Jesucristo yamang walang binabayarang ministro dito.