mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Eric Cooper

  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper
  • Eric Cooper

Tungkol sa Akin

Mapalad akong maging asawa ng mabait na maybahay at ama ng limang kahanga-hangang mga anak. Pinaglilingkuran ko ang komunidad bilang CEO ng aming lokal na food bank. Trabaho ko na mapakain ang 58,000 tao bawat linggo na nagugutom at walang makain. Mapalad akong makatrabaho ang maraming volunteer, at naniniwala ako na pinagpapala kami sa paglilingkod sa iba. Naaalala ko araw-araw na sa mumunting kabaitan ay nangyayari ang malalaking himala.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil sa kaligayahang nadarama ko mula sa pamumuhay ng ebanghelyo ni Jesucristo. Nakadama ako ng lubos na kagalakan sa pamumuhay ayon sa mga utos at turo ng ating Tagapagligtas. Kapag nahihirapan ako at nagkakamali, nagkakaroon ako ng pag-asa, batid na maaari akong sumampalataya kay Jesucristo at magsisi. Nakadarama ako ng kapayapaan sa kaalaman na ako ay anak ng Diyos at mahal Niya ako. Napanatag ako sa ideya na inaalala tayong lahat ng Diyos kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok at pagdurusa. Namamangha ako sa ginagawa Niyang mga himala sa mundo. Nagpapasalamat ako para sa kaalamang ito, at pinatototohanan ko na Siya ay buhay!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Naniniwala ako na ang aking pananampalataya o relihiyon ay paraan ng pamumuhay. Makikita ito sa paraan ng aking pagtatrabaho, paglilibang, sa tahanan, at sa simbahan. Ang pagiging Mormon, para sa akin, ay hindi lang isang aktibidad tuwing Linggo. Ito ay pamumuhay ayon sa mga alituntuning itinuro ni Jesus. Sinisikap kong maging tapat sa mga pakikitungo ko at marangal sa aking mga kilos at gawa. Nagpapakasipag akong maglingkod at tumulong sa iba. Talagang naniniwala ako na kapag naglilingkod tayo sa ating kapwa, tayo ay nasa paglilingkod ng ating Diyos.