mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Drew

 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson
 • Drew Johnson

Tungkol sa Akin

Naaalala ko na noong bata pa ako ay palipat-lipat kami sa mga rodeo kasama ng aking amain na rodeo cowboy. Dahil sa pagkahilig ko sa rodeo nahilig din ako sa iba pang mga sports pagtuntong ko ng hayskul kung saan ang buhay ay parang puro laro. Ang pagkahilig ko sa athletics ay nadala ko hanggang kolehiyo kung saan naglaro ako ng football ng isang taon bago ako nagmisyon sa Korea. Tulad ng maraming 19 anyos, masyado akong natuon sa sarili ko at sa kinabukasan ko. Sa misyon nabago at lumawak ang pananaw ko at natuon sa paglilingkod sa ibang tao. Lalo ring lumalim ang pagmamahal at patotoo ko sa ebanghelyo ni Jesucristo. Nakahiligan ko na rin ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan at ang pagkahilig na ito sa pagbabasa ay nauwi sa kagustuhang matuto. Malaki ang naitulong ng kagustuhan kong matuto nang makabalik ako mula sa Korea at natapos ang aking undergraduate study na sinundan ng MBA. Mapalad akong maging ama ng limang batang babae at mapangasawa ang best friend ko nang halos 20 taon.

Bakit Mormon Ako

Sinasabi sa isa sa mga paborito kong banal na kasulatan na “Isaalang-alang ang pinagpala at maligayang kalagayan ng mga yaong sumusunod sa mga kautusan.” Bilang isang taong maghapong sinusuri ang mga kumpanya, sinisikap na maunawaan ang dahilan ng mga bagay-bagay, palagi ko ring iniisip kung ano ang sanhi ng kaligayahan. Mahigit 10,000 araw na akong nabubuhay at namasdan ang buhay ng maraming pamilya at mga kaibigan. Sa kabuuan, maraming datos ito. Isang kaugnayan ang napakalinaw sa lahat ng datos: ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay humahantong sa kaligayahan. Nakatutulong sa akin ang pagiging Mormon para mas maipamuhay ang mga kautusan, at bunga nito, nagdudulot sa akin ng kaligayahan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap ko pang lalo na maging mas mabuti pa.