mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Dionne

  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw
  • Dionne Shaw

Tungkol sa Akin

Isinilang ako dito sa New Zealand (kaya ‘Kiwi’ ang tawag ko sa sarili ko). Mahal ko ang bansang ito at mapalad akong manirahan sa magandang lupaing ito. Marami akong magagandang alaala ng kabataan ko, marami sa mga ito ay nang tumira kami sa ibang bansa, sa Australia at Amerika. Maraming beses lumipat ang pamilya namin, at nasiyahan ako roon at dama kong nakabuti ito sa aming pamilya dahil natuto kaming umasa sa isa’t isa sa mga bagong sitwasyon. Noong tinedyer ako nagpunta akong mag-isa sa Texas bilang exchange student sa loob ng isang taon, at itinuturing ko itong isa sa mga karanasang ‘nagpabago nang malaki’ sa buhay ko. Palagay ko natulungan ako nitong matanto na hindi lang sa akin umiikot ang mundo, at natanto ko rin kung anong uri ng tao ang nais kong kahinatnan. Mapalad ako na napangasawa ko ang isang kahanga-hangang tao, na tumatawa sa mga biro ko, at hindi niya pansin ang mga kabaliwan ko minsan! (sa nakatatawang paraan siyempre.) Nabiyayaan kami ng 3 magagandang anak na babae na mahal na mahal namin. Halos magkakalapit ang edad nila, at nakatutuwa silang pagmasdan na naglalaro. Sa katunayan doon ako pinakamasaya, kapag kasama ko ang aking munting pamilya. Kailangan ko pang kurutin ang sarili ko, kasi kung minsan parang mahirap paniwalaan na natupad ang pangarap ko! Ang buhay namin ngayon ay tila “Polkadotty,” dahil sinimulan namin ng mga kapatid kong babae ang isang grupo na aaliw sa mga bata na kilala bilang “The Polkadots.” Kumakanta kami, sumasayaw, natututo at naglalaro kasama ang aming mga anak at napakasaya nito!

Bakit Mormon Ako

Ako ay Mormon dahil alam ko na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay talagang totoo. Alam ko na ang Tagapagligtas na si Jesucristo ang pinuno ng Simbahang ito at sa kanya ay maaari akong magtiwala at sumampalataya. Para sa akin ang pagiging Mormon ay pag-una sa aking pamilya, at pakikipag-ugnayan sa kanila na tatagal hanggang sa kawalang-hanggan. Para sa akin ang pagiging Mormon ay pagsisikap kong sundin ang aking Tagapagligtas na si Jesucristo at lahat ng nakapaloob dito. Para sa akin ang pagiging Mormon ay pagsasakripisyo ng mga temporal na bagay para sa mas makabuluhang mga bagay. Ito ang lahat-lahat para sa akin dahil sa tunay na kapayapaan at kagalakan na hatid nito sa aking buhay na labis kong ipinagpapasalamat.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagdalangin tuwina sa aking Ama sa Langit sa pamamagitan ng aking Tagapagligtas na si Jesucristo. Alam kong dinirinig at sinasagot nila ang aking mga dalangin at ito ang gabay sa aking buhay. Sinisikap kong sundin ang mga kautusan, at ipamuhay ang mga banal na kasulatan sa praktikal na paraan. Pinaglilingkuran ko ang mga kabataan sa aming ward, sa pagboboluntaryo bilang isa sa kanilang mga lider. Sinisikap kong maging pinakamabuting Ina at Asawa sa abot ng aking makakaya at sinisikap kong pakitunguhan ang lahat sa paraan na nais kong pakitunguhan nila ako (hangga’t maaari). Kung minsan pakiramdam ko napakarami kong kailangang gawin para maging uri ng taong nais ko, ngunit alam kong ang kailangan ko lang ay gawin ang lahat ng makakaya ko, gumawa nang paisa-isa at bahala na ang Tagapagligtas sa iba pa.