mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Deborah Dushku Gardner

  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner
  • Deborah Gardner

Tungkol sa Akin

Nakatapos ako ng Human Development at tumulong sa 5 tao. Maliban sa pagmamaneho, pag-defrost ng manok, pagtuturo kung paano gamitin ang palikuran, at pagtutupi ng nilabhan, ako ang namamahala sa “One Heart Bulgaria’ na itinayo ko kasama ang dati kong kompanyon sa misyon. Ito ang pinakamagandang gawain na nagpabago ng buhay. Naunawaan ko talaga ang matinding pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa Kanyang mga anak. Ang iba pang gusto kong gawin ay: pagtuturo ng health/wellness class, pagsali sa triathlon, paglalaro ng basketball, pagsasayaw sa tugtog ng dekada 80 sa likuran ng bahay namin, pagbabasa sa aming mga anak, at pagkain ng maraming tsokolate. Nagmisyon ako sa Bulgaria at mahal na mahal ko ang mga Bulgarian! Ah, at mayroon kaming 5 manok, 1 munting palaka, at nakakatuwang munting tuta.

Bakit Mormon Ako

Nakadarama ako ng kapayapaan sa simbahang Mormon. Dama kong nasa lugar ako na nais ng Diyos na kalagyan ko. Napakagandang damdamin! Nasisiyahan ako sa iba pang mga miyembro ng simbahan na nais magsisi, magbago, maging mas mabubuting tao at maglingkod sa iba pa sa mundo. Medyo malaki ang pamilya namin … sumusulong, natututo, at nagtutulungan. Masaya akong makasama sila sa pagsamba tuwing Linggo at lalo kaming napapalapit sa Diyos at napakalaki ng pasasalamat ko sa aking Tagapagligtas na si Jesucristo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa paglilingkod sa mga nangangailangan at pagbabahagi ng aking patotoo sa ebanghelyo. Nasisiyahan ako sa pagtulong sa iba na mahanap ang mga solusyon sa kanilang mga problema sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesucristo. Si Jesucristo ang Dakilang Manggagamot ng ating kaluluwa. Natutuwa akong maglingkod sa mga programa para sa kabataan sa aming simbahan. Hinihikayat ko ang mga kabataan na lumapit sa Diyos at tuklasin ang kanilang misyon sa buhay na ito at sikaping kamtin ito!