mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Dave

  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley
  • Dave Hanley

Tungkol sa Akin

Nagpapatakbo ako ng isang maunlad na social media agency at mga kliyente ko ang mga kumpanya ng mga sikat na produkto. Ang napakahusay kong kasosyo sa negosyo ay isa sa matalik kong kaibigan, at isa siyang homosekswal. Pinagsasama-sama namin ang trabaho, libangan, pamilya, at sinusuportahan ang mga espesyal na okasyon at aktibidad ng bawat isa. Nag-asawa ako pagkatapos ng kolehiyo, at magkasama naming pinalaki ng aking asawa ang apat na anak na naliligo sa Puget Sound halos tuwing mainit ang panahon, mahal namin ang Seattle, at masayang pinapanood ang mga laro ng Mariners at Sounders. (Ibalik na ang Sonics!) Lumaki ako sa Southern California, nag-aral sa BYU at Stanford, sampung taon nang nanirahan sa Seattle, at walang balak lumipat.

Bakit Mormon Ako

Noong tinedyer ako talagang pinagdudahan ko kung totoo nga ba ang relihiyong Mormon ng mga magulang ko, at minsan pa nga ay tumayo ako sa isang miting ng simbahan at sinabi na hindi ko alam kung totoo o hindi ang simbahang ito. Iyon ang simula ng pagsasaliksik ko, doon ko natutuhang magdasal nang taimtim… ang kausapin talaga ang aking Tagapaglikha sa halip na ang unan ko. Dahil sa mga nararanasan ko natutuhan kong maniwala sa Diyos, manampalataya kay Jesus, at tanggapin na nasa Simbahang LDS ang katotohanan ng Diyos at may kumpletong mga turo ni Jesus.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Kapag nagtatrabaho ka sa advertising, mahilig sa musika, at napapalibutan ng makabagong kultura, madaling mapagkamalang hindi ka Mormon. May iilang palatandaan na LDS ako: nag-aral sa BYU, naging missionary sa New Jersey, at inilalaan ang araw ng Linggo para sa pagsisimba at pagmumuni-muni. Tapat kong ipinamumuhay ang relihiyon ko: Naniniwala ako sa Diyos, humihingi ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, tinutulungan ang mga nahihirapan, at ginagawa ang lahat ng makakaya ko para tulungan ang mga may problema sa adiksyon, depresyon, at hamon sa buhay. Anuman ang panlabas na nakikita ay walang gaanong halagan kumpara sa kung ano ang nasa puso’t isipan natin.