mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Daisy

  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou
  • Daisy Chou

Tungkol sa Akin

Symmetry. Malinis na Lababo. Nilalaro ang mga daliri ko. Mga kahon na nasa kahon. Nakatitig sa magandang dingding. Gumagawa ng mga cupcake. Naglalagay ng prutas sa Vita-Mix. Nagpupunta sa Costco. Mga klase sa physical fitness. Pagha-hiking. Pagpapaganda. Pirouettes. Pagtalon. Ballroom dancing. Sequins. Glitter. Peep-toed high heels. Mabubuting aklat. Indie Rock. Magandang kumpanya. Pamilya. Mga Kaibigan. Walang-hanggan. Mga recipe book. Masarap na pagkain. Tagagawa ng ice cream. Ice cream. Cotton Candy. Kasal, pag-aasawa. Mga pamangkin. Tawanan. Mga alaala. Pagkuha ng retrato. Mga infomercial. Pag-blog. Pagsasalita. Maiikling Pangungusap.

Bakit Mormon Ako

Nagdasal ako sa Diyos na tulungan akong maunawaan kung totoo ang ebanghelyo, ang ganap na ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Nang malaman kong totoo ito, wala na akong nagawa kundi tanggapin ito at kahit malaki at mahirap ang pagbabago noon … ngayon, habampanahon akong nabiyayaan sa aking katapatan at mula noon lumakas ang patotoo ko.

Personal na mga Kuwento

Ano ang ginagawa mo para mapatatag ang iyong pamilya at maging matagumpay ito?

Magkasama kaming mag-asawa sa pagdarasal sa umaga at gabi, at may personal din kaming panalangin. Pinag-aaralan din namin ang mga banal na kasulatan nang magkasama at nang mag-isa. Bukod pa rito, may isang gabi kami bawat linggo gaya ng hinihikayat ng Simbahan, ang araw ng Lunes, at kahit abala kung minsan ang araw na ito, tama lang na tuwing Lunes din ang aming oras para sa “family home evening.” Sama-sama kaming kumakanta ng himno, nagpaplano para sa buong linggo, nagbabahagi ng espirituwal na kaisipan, at magkakasama sa aktibidad. Inuuna namin ang kaligayahan ng iba, nag-uusap-usap kami at namumuhay na mabuti sa abot-kaya namin, sa di-makasariling paraan, gaya ng itinuro sa atin ni Cristo.

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Ang ganda.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sabi nila mas masaya ako ngayon … iyan ang liwanag ni Cristo. Mas mapagpasensya ako. Mas totoo ako. Mas tapat ako. Alam ko na lahat ng ibinigay sa akin, ang pamilya ko, mga kaibigan, talento, pagkakataon, ay mula lahat sa Diyos. Nagsisimba ako linggu-linggo para panibaguhin ang pangako ko sa Diyos at alalahanin si Jesucristo na aking tagapagligtas, dahil kung wala Siya, wala rin ako at walang pagkakataong maitama ang mga nagawa kong pagkakamali. Higit sa lahat, naglilingkod ako sa iba basta kaya ko. Hindi lang ako Kristiyano kapag Linggo… Kristiyano ako araw-araw.