mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Colton

  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg
  • Colton Soelberg

Tungkol sa Akin

Ako ay isang asawa at ama. Ang mga tungkuling ito ay puno ng hamon at mga gantimpala. Ang pag-uukol ng panahon sa aking pamilya matapos ang buong linggo ay nagpapasigla sa akin. Kapag hindi ako nagtatrabaho o hindi ko kasama ang pamilya ko, nagbibisikleta ako. Mas gusto kong magbisikleta paakyat.

Bakit Mormon Ako

Mapalad ako na isinilang ako na ito ang relihiyon ko. Kahit nasabi ko iyan, ako pa rin ang pumili na maging Mormon ako. Nangyari ito noong mga bente anyos ako nang matanto ko na hindi nagdudulot ng kaligayahan sa buhay ko ang uri ng aking pamumuhay noon. Dahil sa desisyong iyan nagsimba na ako palagi, na umakay sa akin sa kinatatayuan ko ngayon.

Personal na mga Kuwento

Paano mapagpapala ng iyong mga talento at kaloob ang iba?

Kadalasan tayo ang sagot sa panalangin ng bawat isa. Lahat tayo ay biniyayaan ng mga talento at kaloob at ang kahandaan nating ibahagi ang mga ito sa iba ay nagpapalakas sa atin at sa kanila.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Gusto kong nagsisimba bawat linggo. Inaasam ko ang ginagawa dito, Sakramento, pagkanta, Sunday School, Priesthood. Dahil alam kong mangyayari ito tuwing linggo nakadarama ako ng kapayapaan. Mapalad akong maglingkod sa Sunday School na hamon sa akin na maging lider at palaging matuto.