mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Clark

  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe
  • Clark Wiscombe

Tungkol sa Akin

Hindi lang ako lumaki sa Utah, lumaki ako sa kaparangan ng Utah. Ang hiking, pangangaso, pamimingwit, backpacking, skiing, mountain biking, pag-akyat [sa bundok], paggalugad sa matatarik na lambak ay nakaimpluwensya sa buhay ko. Ganito lang iyon kasimple … mahilig akong lumabas! Ang hilig kong lumabas ng bahay ay lalong naragdagan nang maibahagi ko ito sa aking mabait na maybahay at magagandang anak. Masarap mapaligiran ng mga likha ng Diyos, at binibigkis nito ang aming pamilya.

Bakit Mormon Ako

Labis akong nalungkot sa edad na 14 nang mamatay ang tatay ko. Dahil lumaki ako sa Simbahan, ang mga turo nito ay pinag-isipan kong mabuti. Dumating ako sa punto na kailangan kong magdesisyon. Kinailangan kong malaman kung ang naituro sa akin tungkol sa kaharian ng Diyos at sa walang-hanggang pamilya ay totoo. Ninais kong malaman kung makakapiling ko ang tatay at pamilya ko magpakailanman. Alam ko na para magkaroon ako ng patotoo, kailangan kong gawin ang bahagi ko. Sa dulo ng Aklat ni Mormon, may paanyaya ang propetang si Moroni. Inaanyayahan niya ang sinumang makahawak sa aklat na basahin, pagnilayan, at ipagdasal ito. Nangako siya na kung taimtim mo itong gagawin, tatanggap ka ng sagot. Hinding-hindi ko malilimutan nang sundin ko ang paanyaya ni Moroni. Sa edad na 17 binasa ko ang Aklat ni Mormon. Hindi ko lang ito binasa, pinag-isipan ko ang magagandang turo nito tungkol sa Tagapagligtas. Pagkatapos ay taimtim akong nanalangin sa aking Ama sa Langit. Hiniling ko na ipaalam Niya sa akin na ang Aklat ni Mormon ay totoo. Hindi ko malilimutan ang magiliw, at nakapagpapakumbabang sagot. Nalaman ko na mahal ako ng Ama sa Langit, at nalaman ko na makakapiling ko ang pamilya ko magpakailanman. Naunawaan ko rin na hindi magiging madali ang buhay. May isa pang katotohanan akong naunawaan sa araw na iyon: Mayroon akong Tagapagligtas. Ang kapatawaran ay tunay; natatamo ito. Ito’y para sa lahat! Nangako ako sa Ama sa Langit noong araw na iyon na gagawin ko ang lahat para tugunan ang tawag Niyang maglingkod. Bawat araw ay malaking pagpapala, at ginagawa ko ang lahat para mamuhay ayon sa kung sino ako—anak ng Ama sa Langit. Ang aking patotoo ay tunay. Akin ito. Natamo ko ito sa mga hirap na naranasan ko. Talagang pinasaya ako nito!!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Maraming magagandang pagkakataon sa buhay ko para maglingkod. Pagtuturo ang isang bagay na gusto ko noon pa man. Sa nakaraang 10 taon nakasama ko ang mga kabataan, lahat mula sa pagtuturo ng mga Sunday School lesson hanggang sa mga aktibidad sa labas ng bahay. Ang buhay ko ay napagyaman ng mga kabataang ito. Talagang naturuan nila ako nang higit pa sa naituro ko sa kanila. Kamakailan nahilingan akong tumulong sa mga nagtuturo sa mga kabataan at matatanda bawat linggo. Ang pinakamaganda rito ay ang pagpunta sa iba’t ibang klaseng ito at madama ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa Kanyang mga anak. Lubos na napagyaman ang buhay ko. Nakapaglingkod din ako sa iba’t ibang komiteng nakikipagtulungan sa mga aktibidad ng Simbahan at komunidad tulad ng pagluluto, proyektong paglilingkod, salu-salo, atbp.