mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Stella

  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu
  • Stella Chu

Tungkol sa Akin

Aloha! Ako’y taga-Hong Kong! Ako’y “gawa sa China”, lumaki sa Hong Kong, nag-aral sa US, at ngayo’y balik Hong Kong na kasama ang pamilya ko at nagtatrabaho na. Mahal ko ang buhay ko, pamilya at mga kaibigan~ Bawat araw ay pagpapala, at nagpapasalamat akong mabuhay! Hilig ko ang musika, sine, masarap na pagkain, pag-hiking, pagmamasid sa mga bituin, pamamasyal, at paggugol ng oras sa pamilya ko at mga kaibigan.

Bakit Mormon Ako

Dahil natagpuan ko na ang katotohanan at kaligayahang hinahanap ko pala. Dahil sa ipinanumbalik na ebanghelyo at mga turo nito nagkakaroon ng layunin ang buhay ko, may pagkakaisa sa tahanan at pag-ibig ng Diyos. Sa pagsapi sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw naunawaan ko ang aking pagkatao at personal na kaugnayan sa Diyos, na lahat tayo ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa Langit at Siya ay may plano ng kaligayahan para sa ating lahat. Ang patotoo at pag-unawa ko sa sagradong tungkulin at misyon ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo ay lumago nang mabasa ko ang Biblia at Aklat ni Mormon.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong sundin ang perpektong halimbawa ni Jesucristo at ang Kanyang mga turo sa araw-araw. Hindi ako perpekto at marami pa akong dapat baguhin, at ang Pagbabayad-sala ni Cristo ay nagbibigay ng pag-asa at humihikayat sa akin na alisin ang masasama kong ugali. Ang araw-araw na pagdarasal, pag-aaral ng banal na kasulatan at pagbisita lagi sa LDS temple ay mahahalagang bahagi ng buhay ko. Bukod sa pagsisimba tuwing Linggo, nagtuturo din ako ng mga doktrina ng ebanghelyo tuwing madaling-araw sa mga kabataan sa aming lugar. Kung minsan tumutulong ako sa pagbuo ng mga aktibidad para sa mga binata’t dalaga namin, at sa iba pang mga proyektong pangserbisyo. Sinisikap kong ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo sa tahanan at sa trabaho.