mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Christian

  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt
  • Christian Bolt

Tungkol sa Akin

Nag-aral ako ng visual arts sa Italy at nagtatrabaho sa international art market. Isang pribilehiyo na naging negosyo ko ang kinahihiligan at kinawiwilihan ko. Ang buhay sa kabundukan ay nakasisigla, at ang mga likha ng Diyos ay mahusay na guro. Ang mahal kong asawa at tatlong anak ay napakahalagang bahagi ng buhay ko.

Bakit Mormon Ako

Sa buong buhay ko naunawaan ko na kung gaano ako kapalad na lumaki sa isang pamilya kung saan itinuro sa akin ang mga alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo noong bata pa ako. Maaga akong tinuruan ng mapagmahal na mga magulang na patuloy na manampalataya sa Diyos. Pero pinag-aralan ko mismo kung paano gawin iyan. Ako ay miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw dahil dama ko na nasa landas ako na magbabalik sa akin sa aking Ama sa Langit. Ang mga turo ni Jesucristo ang nagpapalaya sa akin. Pinatatatag nito ang aking pagkatao at tiwala sa sarili.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pagiging miyembro ko sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay malaking kagalakan sa akin. Sa mga pagsubok sa buhay na ito, ang pagbabahagi sa iba ng Kristiyanong pamumuhay ay nagbibigay ng lakas. Habang tumatanda ako, lalo kong nauunawaan na malapit ang kaugnayan ko sa Diyos at sa aking kapwa. Kaya nga natutuwa akong maglingkod sa aking kapwa at makilala pang lalo ang sarili ko. Ang buhay na may pananampalataya kay Jesucrito ay buhay na puno ng pag-asa at galak.