mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Chris

  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson
  • Chris Carlson

Tungkol sa Akin

Asawa ng isang mabait na babae. Ama ng dalawang maliliksing anak na lalaki. Sa Library of Congress ako nagtatrabaho. Hilig ko ang pagbibisikleta at photography!

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil naniniwala ako na ang mga alituntuning itinuturo sa simbahan ay tama at totoo. Naniniwala ako kay Jesucristo at na ang Simbahang Mormon ang Kanyang Simbahan sa Mundo.

Personal na mga Kuwento

Paano nakatulong sa iyo ang pagdalo sa mga serbisyo ng Simbahan?

Nagsisimba ako tuwing linggo. Ang pinakamahalagang serbisyong dinadaluhan ko ay tinatawag na Sacrament Meeting. Dito kami nakikibahagi ng tinapay at tubig bilang pag-alaala kay Jesucristo at pinaninibago namin ang mga sagradong tipan na ginawa namin sa Diyos. May iba’t ibang tagapagsalita rin na nagbabahagi ng mensahe tungkol sa mga paksa ng ebanghelyo. Ang sacrament meeting ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong pagnilayan ang mga bagay na talagang mahalaga sa akin gaya ng kaugnayan ko sa Diyos at ang tungkulin ko bilang Ama at Asawa. Parang lumalakas muli ang aking espiritu pagkatapos kong magsimba. Madalas kong madama ang Banal na Espiritu sa Sacrament Meeting. Kung minsan, habang nakikibahagi ako sa sakramento, may pumapasok sa isipan ko na dama kong mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na dapat kong gawin sa aking buhay.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Sinisikap kong ipamuhay ang relihiyon ko sa pagiging mabait, mapagbigay, at sa paglilingkod sa iba. Sinisikap kong maging halimbawa ng malinis na pamumuhay at ng mataas na pamantayan ng moralidad. Kung minsan nagkukulang ako sa mga aspetong ito pero palagi kong sinisikap na gawin ito. Ang pagiging mabuting asawa at ama sa asawa ko at mga anak ang pinakamahalaga sa akin. Naniniwala ako na ang pinakamahalagang gawaing gagawin ko ay nasa tahanan ko mismo. Sana maikintal ko sa isipan ng mga anak kong lalaki ang ugaling ikinintal ng mga magulang ko sa aking isipan. Ang relihiyon ko ang pundasyon ng lahat ng aspeto ng buhay ko. Madalas iniisip ko kung ano kaya ang buhay ko kung hindi ako sumasampalataya sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin.