mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Chance

  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson
  • Chance Clarkson

Tungkol sa Akin

Ako’y isang ama at asawa. Mula ako sa malaking pamilya ng 8 magkakapatid. Huling semestre ko na sa kolehiyo ngayon at magtatapos ako na may degree sa small business and communications. Ako’y landscape contractor at natutuwa akong magdisenyo ng mga bagong bakuran. Mahilig akong lumabas ng bahay, pangangaso at pangingisda ang paborito ko. Gusto ko rin ang sports, wakeboarding at snowboarding. Maligaya ako na may asawa ako at ama ako.

Bakit Mormon Ako

Lumaki ako sa simbahan, pero may sarili pa rin akong kuwento ng pagbabalik-loob. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay isang bagay na dapat alamin ng bawat tao sa kanyang sarili. Noon pa man naniniwala at sumasampalataya na ako sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, pero halos 18 anyos na ako nang magpasiya akong kailangan kong magdasal sa Panginoon para malaman kung totoo ang Kanyang simbahan. Nakatanggap ako ng tunay na kasagutan at pagpapatibay na ito lang ang Kanyang totoo at buhay na simbahan. Nang sandaling iyon, nalaman kong hindi ako mag-iisa kailanman. Walang duda na mahal tayo ng Diyos at na ibinuwis ni Jesucristo ang Kanyang buhay para sa atin, upang matubos tayo sa pamamagitan Niya. Kung hindi ako miyembro ng ebanghelyong ito, maliligaw ako at hindi magkakaroon ng katiyakan na maaaring magkasama nang walang-hanggan ang mga pamilya. Wala nang mas malaking kagalakan maliban sa pamilya. Nangungusap pa rin ang Diyos sa Kanyang mga anak ngayon, ang dapat lang nating gawin ay magtanong at makinig.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Para sa akin ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay ng relihiyon ay sa halimbawa at paglilingkod. Mahalagang maging tapat ako sa aking mga ginagawa at sa mga kahalubilo ko. Sa trabaho ko, hindi palaging malinis ang kapaligiran, kaya sinisikap kong maging malinis sa pananalita at sinusunod ko ang kagandahang-asal at aking pinaniniwalaan. Natanto ng mga tao na hindi ako gumagamit ng masasamang salita at nagbigay ito sa akin ng pagkakataon na ibahagi sa kanila ang pinaniniwalaan ko, ang relihiyon ko at bakit hindi ko ginagawa ang ilang bagay. Dahil sa matibay na pananalig ko sa aking relihiyon, ang pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa ang paraan ng pamumuhay ko ng aking relihiyon.