mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Cassandra

  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney
  • Cassandra Barney

Tungkol sa Akin

Ako si Cassandra. Kami ng asawa kong si Dan ay may tatlong anak na babae, may hardin kami, at may kaunting ingay sa aming tahanan. Paggawa ng sining ang trabaho ko, at libangan ko na rin. Hilig ko rin ang sumayaw at manahi, at halos kulang ang oras ko sa maghapon para magawa ang lahat ng gusto kong gawin.

Bakit Mormon Ako

Kakaiba ang pananaw na bigay sa akin ng Mormonismo tungkol sa pamumuhay at pakikisalamuha sa iba. Binigyan ako nito ng pananaw kung saan masusuri ko ang aking buhay, ang mga hamon at tagumpay, at matututo mula sa lahat ng ito. Alam ko rin na hindi ako nag-iisa, na mahal ako ng Diyos at dinirinig Niya ang mga dasal ko; gusto Niyang maging maligaya ako. Mas maligaya ako sa pamumuhay ko ng aking relihiyon bilang Mormon.

Personal na mga Kuwento

Paano tayo magkakaroon ng higit na pagkakasundo sa ating tahanan?

Gabi-gabi dahan-dahan akong pumapasok sa silid ng mga anak ko at pinatutulog sila at bumubulong ng, “good night.” Naaalala ko na isang gabi ay nagulat na lang ako dahil malaki na pala ang panganay kong babae. Naisip ko na napakabilis ng paglipas ng panahon at gusto ko pa rin siyang turuan. Napakahalagang pagbabago sa buhay ko ang gabing iyon. Nagbago ang pakikitungo ko sa kanya at sa dalawa ko pang anak nang matanto ko na bawat araw ay pagkakataon upang mahalin sila, turuan at matuto mula sa kanila. Ang pasasalamat na nadarama ko dahil ako ang kanilang ina, ngayon at kailanman, ang dahilan kaya’t nakakayanan ko ang lahat.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Napakapalad ko na maging artist dahil hindi ko lamang nagagawa ang gusto kong gawin, at nakakasama sa trabaho ang pamilya ko, kundi may pagkakataon din akong bigyan ng inspirasyon ang ibang tao. Ito ang mithiing sinisikap kong kamtin habang nagpipinta ako. Gusto kong ibahagi ang natutuhan ko, ang karanasan ko, sa ibang tao. Naglilingkod ako bilang Compassionate Service Leader sa aming simbahan. Tungkulin kong tiyakin na kung may nangangailangan, tulad kung maysakit ang isang tao at kailangan niya ng pagkain o tulong, titiyakin kong natutugunan ang pangangailangang iyon. Maraming miyembro ng simbahan ang tumutulong sa maraming paraan. Labis akong naaantig kapag naiisip kong napakaganda ng mundo dahil maraming tao ang handang magbigay at maglingkod. Nakatutuwang malaman na marami ang nagsisikap na maging mabuti at na madadamayan din ako kung mangailangan man ako ng tulong.