mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Carlos Alberto Galvão

  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão

Tungkol sa Akin

Ako’y may asawa, ama ng apat na anak, at lolo ng apat na apo. Hilig ko talaga ang maglaro ng soccer kasama ng mga kaibigan ko kapag Sabado. Gustung-gusto ng pamilya ko ang salu-salo sa pagkain kapag Sabado’t Linggo. Hilig namin ang mag-kayak at magpunta sa isla at maghukay ng mga clam o kabibe. Napakahalaga sa amin ng oras ng pamilya at ginagawa namin ang lahat ng posibleng gawin para palaging magkasama-sama.

Bakit Mormon Ako

Ang talagang nakahikayat sa akin na maging miyembro ng Simbahan ay ang posibilidad na makakapiling ko ang aking pamilya nang walang hanggan. Tinutulungan ako nito na maging matapat at masunurin sa mga Kautusan ng Ebanghelyo. Napakahalaga sa akin ng aking patotoo, at alam ko na ang Diyos at si Cristo ay buhay at pinamamahalaan ang kanilang Simbahan sa pamamagitan ng mga paghahayag. Alam ko na sa pagiging masunurin, tapat, karapat-dapat, at matiisin hanggang sa huli, makakamtan ko ang lahat ng ipinangakong pagpapala. Panatag at masaya ako sa pamumuhay ng ebanghelyo, kahapon, ngayon, at magpakailanman.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako’y aktibong miyembro sa ward at sumasama ako sa mga Elder [mga misyonero] at tumutulong sa gawaing misyonero. Nagtuturo ako ng klase para sa mga taong inaalam pa lamang ang tungkol Simbahan. Patuloy kaming nagdaraos ng mga fellowshipping activity, lalo na para sa mga bisita at bagong miyembro para hindi sila maasiwa at lubos na makahalubilo ng mga miyembro sa aming ward.