mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Byron

  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton
  • Byron Elton

Tungkol sa Akin

Ako’y isang asawa, ama at lolo. Mahilig akong kumanta, magluto at kumain ng gulay, maglaro ng ultimate frisbee, tennis at magpunta sa beach nang madalas.

Bakit Mormon Ako

Nagpapasaya ito sa akin. Dahil sa pagsunod sa mga alituntunin ng ebanghelyo ako ay nagiging mas mabuting tao, mas mabuting asawa, ama at kaibigan. Alam ko kung saan ako nanggaling, kung ano ang layon ng buhay ko dito at ang ibig sabihin ng kabilang-buhay. Dahil sa relihiyon ko, alam ko kung sino ako at na mahal ako ng Diyos at gustong lumigaya ako.

Personal na mga Kuwento

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Walong taong gulang ako noon sa Edmonton, Alberta, Canada. Ang tatay ko ang nagbinyag at nagkumpirma sa akin bilang miyembro ng simbahan. Makapal ang niyebe at malamig noon pero dahil katabi ako ni Itay at hawak ang kanyang kamay, nadama ko ang init, seguridad at pagmamahal. Tatlong taon na siyang patay pero kapag nakapikit ako dama ko pa ring hawak niya ang munting kamay ko.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nakabuod ito sa awiting natutuhan ko noong bata pa ako … “Sinisikap kong tularan Ang Panginoong Jesus. Sinisikap kong tularan sa salita at kilos. Sa t’wing maiisip gawin ang mali, Sinisikap ko na dinggin ang munting tinig, Magmahal ka nang tulad ni Jesus, Ang kabutiha’y ‘pakitang lubos. Maging mahinahon sa diwa’t kilos, Ito ang turo ni Jesus. Sinisikap kong umibig; At maglingkod nang puspos. Hinihintay ko ang araw ng pagbalik ni Jesus. T’wing maaalala, kanyang ‘tinuro, Ang Espiritu’y nadarama na nagsasabing: Magmahal ka nang tulad ni Jesus, Ang kabutiha’y ‘pakitang lubos. Maging mahinahon sa diwa’t kilos, Ito ang turo ni Jesus.”