mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Bruce

  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays
  • Bruce Summerhays

Tungkol sa Akin

Ako ay may 8 anak at 34 na apo. Naglilingkod ako bilang Mission President ng Florida Tampa Mission. Mahilig ako sa musika, sa isports, sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan, sa pag-eehersisyo at masasabi kong mahal ko ang buhay. Ako ay may malalim na patotoo sa Simbahang Mormon.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil nakatanggap ako ng patotoo na ang Ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo ay totoo. Mahal ko ang Aklat ni Mormon dahil nagpapatotoo ito kay Cristo at sa Kanyang nagbabayad-salang sakripisyo para sa ating lahat. Ako ay Mormon dahil alam kong nakita ni Joseph Smith ang Ama at ang Anak at siya ay propetang tinawag noon ng Diyos.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa paggawa ng mabuti. Idinadalangin ko bawat araw na patnubayan ako ng Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang makapaglingkod sa Kanya at matulungan ang aking kapwa. Nasa misyon ako para tulungan ang iba na mahanap ang katotohanan.