mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Brian

  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik
  • Brian Kershinik

Tungkol sa Akin

Ako ay isang painter. Kadalasan ay mga tao ang ipinipinta ko at hindi mga larawan. Ang mga ito ay parang estilo ng pagpinta tungkol sa pagiging tao. Mahal ko ang pamilya ko, ang trabaho ko, ang musika at paglalakbay. Mahilig akong mag-alaga ng mga aso. Mahilig ako sa pagkain (lalo na ang Thai-- natira ako sa Bangkok nang limang taon noong bata pa ako). Marami akong mga kaibigan. Hindi ako madaling pakibagayan, pero mahal ko at mahal ako ng pamilya ko at mga kaibigan. Napakaganda nito.

Bakit Mormon Ako

Bagama’t nakita ko na ang magaganda at mabubuting ideya sa halos bawat relihiyong sinuri ko, natanto ko na may partikular at napakahalagang gawain ng pagtubos na isinasagawa at sumusulong sa mga kamay ng mga Banal sa mga Huling Araw ayon sa patnubay ng Diyos. Bagama’t ang Simbahan at mga miyembro nito ay hindi perpekto, kumbinsido ako na ang gawaing ito ay totoo at kailangan, at na tinawag ako at ikinalulugod kong makibahagi rito. Naniniwala akong si Jesus ang pumapatnubay sa gawaing ito sa partikular at aktibong paraan at nakilala ko Siya at nadama ang Kanyang impluwensya habang aktibo akong nakikibahagi sa paglilingkod sa Kanya, sa mga banal na kasulatan at mga ordenansa.

Personal na mga Kuwento

Anong mga pagpapala ang dumating dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo?

Naniniwala ako kay Jesucristo, na sa pamamagitan ng Kanyang buhay at pagbabayad-sala ay ibinigay Niya sa akin ang mas saganang buhay sa mundong ito at buhay na walang-hanggan sa susunod na daigdig kung saan kakailanganin at makatutulong ako at malulubos ang kaligayahan ko. Ang pananalig sa mga katotohanang ito, at ang pagkaunawa ko sa Kanyang pagdurusa para sa akin at sa iyo sa isang Pagbabayad-sala na bagama’t hindi ko lubusang nauunawaan, ay gumaganyak sa akin na gumawa nang mabuti, maging mas mabuting tao, makibahagi sa Kanyang gawain ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa sa abot ng aking makakaya, at sa gawaing ipaabot sa lahat ang Kanyang pagtubos. Ang pananampalatayang ito ang nagtutulak sa akin na maging mas mabuting asawa at ama, mas mabuting kaibigan. Marami pa akong kailangang gawin, ngunit tiwala ako sa Kanyang biyaya at kapangyarihan, at nalulugod Siya sa kabutihan at nagtitiwala sa akin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang pananampalataya ay pamumuhay. Kung hindi hahantong sa gawa ang pananampalataya, hindi ito pananampalataya. Sana ang pananampalataya ko ang humikayat sa aking gawin ang lahat; pagtatrabaho, paglalaro, paggawa ng mga karaniwang bagay sa araw-araw, pagsamba, kapwa paggawa ng mga bagay na may layunin (panalangin, pagkanta, pag-aaral, pagninilay) at ng mga di-sadya, di-inaasahang pangyayari (biglaang pagkaligtas sa panganib o kahihiyan, o biglang natanto kung gaano kaganda ang isang bagay o isang tao, o biglang naisip na makibahagi sa isang bagay na nilayon ng Diyos). Sa palagay ko ang unang uri ng pagsamba ang naghahanda sa akin na maranasan at mapansin ang ikalawa.