mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Bev Gosling

  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling
  • Bev Gosling

Tungkol sa Akin

Nanalo na ako bilang home designer at nakatanggap ng mga award kapwa sa Custom at Small home design. Nakapagdisenyo na ako ng 3 subdivision, halos 100 tahanan at mahigit 600 renobasyon ng mga tahanan. Nakapagpatayo ako ng dalawang bahay sa probinsya para sa pamilya ko nitong huling anim na taon. Nakatira kami ngayon sa isang Century Victorian na bahay na itinayo noong 1894. Ako’y asawa at ina. Malalaki na ang mga anak ko at may sarili na silang buhay, at nagsisimula nang magpamilya. Magkakasundo kami sa pamilya at darami pa kapag nagkaapo na kami. Mahirap paniwalaan na malapit na akong maging lola. Miyembro ako ng konseho para sa Association of Architectural Technologists na binubuo ng mahigit 1,300 na miyembro. Ako ay accredited Architectural Technologist, kuwalipikado sa residensiyal at malalaking gusali. Dahil sa karanasan ko nagkaroon ako ng pagkakataon na magdisenyo ng iba’t ibang proyekto; residensiyal, komersiyal at sa gobyerno. Part-time teacher ako sa College, sa Youth Apprenticeship Program para sa mga estudyanteng gustong maging electrician. Nakapagturo ako ng “History of Architecture” at “CADD Applications.” Masaya ako sa trabaho ko at sa nakakasama kong mga tao.

Bakit Mormon Ako

Buong buhay ko ay Mormon na ako. Lumaki ako sa simbahan sa Montreal, Quebec. Kami ng kapatid kong lalaki ang tanging mga miyembro sa aming eskuwelahan. Natutuhan ko ang mga alituntunin ng ebanghelyo at dahil dito ay natutuhan ko ang kagandahang-asal. Mahal ko ang aking Tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi palaging madali ang buhay pero kapag nananampalataya ka sa Diyos at kilala Siya bilang mapagmahal na Ama sa Langit, mas nagiging madali ang buhay at nagkakaroon ng kagalakan. Sa pagtanda ng mga magulang at pagsisimula ng sariling pamilya ng mga anak, mahalagang malaman na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Kasali ako sa maraming aktibidad. Sa simbahan tumutulong ako sa mga programa para sa Kabataan at nasisiyahan ako sa Young Women. Tumutulong ako ngayon sa Nursery, edad 18 buwan - 3 taon, 16 silang lahat at gustung-gusto ko ito! Kumanta na ako sa ilang koro at hilig ko ang musika! Lalo akong nagiging abala kapag may mga kliyente ako na gustong magpatayo o magpaganda ng kanilang bahay at mga negosyo at nakikitang natutupad ang kanilang mga pangarap, at kapag nagtuturo sa kolehiyo, at nagtuturo sa maliliit na bata sa Nursery. At sanay na ako sa pagiging abala, naghahanap ng oras na maiuukol ko sa asawa ko, at nakikibahagi sa galak na nadarama ng mga anak ko.