mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Beatta

  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth
  • Beatta Bosworth

Tungkol sa Akin

Ako ay full time mommy ng dalawa kong magandang anak. May degree ako sa Photography at patuloy na kinukuhanan ng retrato ang mundo basta may oras ako at nagawa ko na ang tungkulin ko bilang ina at asawa. Ako ay Finnish, na kasal sa isang Amerikano, at Finnish ang salitang gamit namin sa bahay. Gustung-gusto kong kasama ang mga kaibigan, lumikha ng anumang magandang bagay, madalas kumain ng ice cream, manood kasama ng asawa kahit gabing-gabi na, makinig sa musika, at lumabas ng bahay.

Bakit Mormon Ako

Si Jesucristo ang aking Tagapagligtas, at alam kong mahal niya ako at ang bawat isa sa atin. Ako ay Mormon dahil mahal ko ang doktrina ng walang-hanggang pamilya, na makakasama ko ang mga mahal ko sa buhay nang walang-hanggan. Nagkaroon ako ng mga hamon sa buhay, ngunit ang pagkaunawa kung saan ako nanggaling, na ako ay anak ng mapagmahal na Ama sa Langit, at ano ang kabilang-buhay, ay nakatulong sa akin na umasa sa Panginoon at magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo. Alam kong may mas dakilang plano para sa atin, at handa tayong tulungan at gabayan ng Panginoon hindi lamang para maging maligaya sa buhay na ito, kundi para makamit din ang ating potensiyal at maabot ang pinakamainam na mararating natin. Gustung-gusto ko na nangungusap pa rin ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng buhay na propeta, na tumutulong sa atin sa paglalakbay nang may pananampalataya bilang bantay sa tore.

Personal na mga Kuwento

Paano naipaunawa sa iyo ng Aklat ni Mormon ang layunin ng buhay?

Itinuro sa akin ng Aklat ni Mormon na dapat tayong magkaroon ng kagalakan, na walang hanggan, hindi ng kagalakan na pansamantala lamang. Itinuro din nito sa akin na kailangang may pagsalungat sa lahat ng bagay, dahil kung walang kalungkutan, hindi natin malalaman kung ano ang kagalakan. Tinulungan ako ng Aklat ni Mormon na maunawaan na narito tayo na may kalayaang pumili at kumilos para sa ating sarili, magkaroon ng kaalaman at karanasan, at mahanap ang ating landas pabalik sa ating Ama sa Langit. Sa tulong ng Aklat ni Mormon nalaman ko na sa pagpili kay Cristo at pagpiling sundin ang Kanyang mga turo, nadama at madarama ko ang kaligayahan at magkakaroon ng pag-asa maging sa kahirapan, at ang pagbabayad-sala ni Cristo ang tanging landas pabalik.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Gusto kong naglilingkod sa simbahan. Ako ay historian at nag-iingat ako ng talaan ng mga aktibidad, pagsilang at iba pang mga pagbabago. Kumukuha ako ng mga retrato para sa kasaysayan at ng mga bagong miyembro, para mas makilala ng lahat ang isa’t isa. Tumutulong din ako sa samahan ng kababaihan sa pagpaplano at pag-organisa ng mga aktibidad batay sa mga interest at pangangailangan ng kababaihan sa aming ward/kongregasyon.