mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Anne!

  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe
  • Anne Rowe

Tungkol sa Akin

Maligaya ako sa aking buhay may asawa at may 5 anak ako, at 2 apo. Full-time ang trabaho ko sa isang paaralang elementarya ng mga batang may espesyal na pangangailangan, at gustung-gusto ko ito. Maraming maituturo sa atin ang mga bata. Ang ilan sa mga paborito kong gawin ay: makipagdeyt sa asawa ko, magbasa ng mga klasikong aklat, at pagkanta. Kumakanta ako sa isang malaking choir sa amin na binubuo ng 150 tao. Mahal ko ang pamilya ko, at ang paborito kong pista-opisyal ay ang Thanksgiving.

Bakit Mormon Ako

Mormon ako dahil lahat ng natutuhan kong doktrina sa Mormon ay dama kong totoo. Karaniwang nasasabi ng tao kapag tama ang isang bagay para sa kanila, at ganoon ang nangyari sa akin. Mormon ako dahil binasa ko ang Aklat ni Mormon at pinag-aralan ko ito. Nagdasal ako para malaman ang katotohanan nito. Narinig ng Diyos ang aking mga dasal at ipinaalam sa puso at isipan ko na ang ebanghelyo ang katotohanan ng mundong ito.

Personal na mga Kuwento

Maaari ka bang magkuwento tungkol sa iyong binyag?

Kung katulad kita, nagkunwari kang isang prinsesa noong maliit ka pa. Siguro nagbihis prinsesa ka noon, nagsuot ng korona, humawak ng setro, at nag-ikot sa silid na parang prinsesa. Nakakatuwa! Naaalala mo ang damdaming iyon. Nabinyagan ako noong walong taong gulang ako. Naaalala ko pa iyong mabuti, dahil naaalala ko ang nadama ko noon. Nakasuot ako ng puting damit at nakaupo sa tabi ng tatay ko sa chapel ng aming simbahan. Puti rin ang suot ng tatay ko, dahil siya ang kasama kong lumusong sa tubig para siya ang magbinyag sa akin. Mahuhugasan na ang mga kasalanan ko, at natiyak ko (sa 8 taong gulang na isipan ko) na nakatingin sa akin ang Diyos mula sa kalangitan nang araw na iyon. Sigurado akong nakikita Niya ako, at ipinagmamalaki Niya ako. Ang ganda ng pakiramdam ko na isipin iyon. Iniisip mo siguro kung ano kaya ang maaaring nagawang kasalanan ng isang 8 taong gulang. Naturuan ako na ako na ang mananagot sa mga iniisip at ginagawa ko. Tinuruan ako na ang nakasasakit na gawa o maling nagawa ay maliliit na hakbang tungo sa maling landas. Naniniwala ako na ang binyag ang unang hakbang para makabalik sa piling ng Diyos kapag tapos na ang buhay na ito. Tinuruan akong gawin ko ang lahat sa abot-kaya ko, at palaging maging masaya sa aking ginagawa hangga’t maaari, at pagbutihin ko. Lahat ay nagkakamali. Ang landas tungo sa kaligayahan, at mas mabuting pagkatao ay magaganap sa pagkilala kaagad sa mga pagkakamaling iyon, pagtutuwid sa maling nagawa, pagtatapat sa taong nagawan ng pagkakamali, o pananalangin at patuloy na pagsisikap. Sa binyag ko hindi ko nadamang maringal akong prinsesa kundi nadama kong mas bumuti ako at kakaiba. Nalaman kong nasa tamang landas ako, at ang ganda ng pakiramdam na iyon.

Ano ang nakatulong para magkaroon ng higit na pagkakasundo sa iyong tahanan?

Natuklasan ko na medyo mahirap pasayahin ang lahat nang sabay-sabay! Ang maligayang tahanan ay nagsisimula sa akin at sa iaasal ko. Hindi ko pwedeng asahan na magkakasundo ang mga bata kung palagi akong masungit! Kaya, kapag napapansin kong nagsusungit ako, sinisikap kong biglang pawiin ito sa pamamagitan ng pagngiti, pagkanta, pakikipagbiruan sa mga bata, o paghiling sa isang tao na magpatawa. Epektibo ito! Lahat ay natutuwa sa birong “knock, knock,” di ba? Ang isa pang susi sa maligayang tahanan ay ang isipin ang lahat ng bagay na nagpapasaya sa iyo. Simulang ilista ang mga ito. Maligaya ako na MAYROON akong tahanan! Puwedeng ganoon kasimple. Ang pagiging maligaya, at pagkakaroon ng payapang tahanan ay pinipili. Magagawa mo ito, sulit ito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ang ibig sabihin ng pagiging Mormon ay ipinamumuhay ko ang relihiyon ko araw-araw, sa lahat ng ginagawa ko. Ang aking espirituwalidad ay hindi hiwalay na bahagi ng pagkatao ko. Ang relihiyon ko ang pinturang nasa dingding ko at sa sahig na tinatapakan ko. Nangako akong pagbubutihin ko ang sarili sa abot-kaya ko. Ibig sabihin humahanap ako ng paraan na makatulong sa iba, at maging isang kaibigan. Sinisikap kong maging tapat hangga’t maaari. Ginagawa ko ang lahat para sundan ang halimbawa ni Jesus at mahalin ang ibang tao. Nag-uukol ako ng oras bawat buwan sa pagpunta sa tahanan ng iba pang mga kasama kong dumadalo sa mga miting sa araw ng Linggo. Pinag-uusapan namin ang tungkol kay Jesus at nagkukuwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay, tulad ng pagpapalaki sa mga bata, pagpunta sa trabaho, at paglalakad kasama ang aso. Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon araw-araw, at pagdarasal sa maghapon. Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pag-alaala sa mga pangakong ginawa ko sa Diyos noong ako ay binyagan, at pagtupad sa mga pangakong iyon.