mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Mossi

  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene
  • Amos Watene

Tungkol sa Akin

Paano ko ilalarawan ang sarili ko? Ah… Ganito…mahilig ako sa musika. Noong dose anyos ako natanggap ko ang una kong gitara at mula noon nagkainteres na ako sa musika. Parang naging bahagi ko na ito mula noon. Ilang banda na ang nasalihan ko at nakakatha ako ng musika para sa iba’t ibang proyekto at sa nakaraang ilang taon musika ang sentro ng propesyon ko. Ano pa ba… Mahal ko ang pamilya ko. Nag-asawa ako sa edad na 25 at makalipas ang tatlong taon ay nagkaanak kami. Ako ay isang ama pero bago sa akin ang pagiging ama kaya inaalam ko pa kung mabuti ba akong ama o hindi. Nasisiyahan ako sa ilang libangan pero kapag hindi ako tumutugtog, skateboarding at surfing ang ginagawa ko. (Palagay ko dahil noong tinedyer ako ay sa Orange County ako nakatira.) Heto ang nakakatuwa, nasa kolehiyo pa ako…sampung taon nang AA ang mga marka ko at ngayo’y kumukuha ako ng bachelors degree. Parang ako ang pinakamatanda sa mga klase ko pero masaya ako dahil malapit na akong makatapos.

Bakit Mormon Ako

Sa buong buhay ko may ilang karanasan ako na nagturo sa akin tungkol kay Jesucristo. Ang ilan ay mabuti at ang ilan ay masama ngunit lahat ay nagturo sa akin tungkol sa Diyos at sa pagmamahal Niya sa akin. May ilang pangyayari na sumubok sa paniniwala ko sa Diyos, at sa pananampalataya ko, at sa buhay ko, ngunit nakakatuwa na lahat ng ito ay may kaakibat na mga tanong. Napakaganda ng mga tanong na ito dahil hinanap ko mismo ang mga sagot at nalaman ko na sa paglilingkod sa iba at pagsisikap na mamuhay na tulad ni Jesucristo ay nasagot ang mga tanong, nasolusyunan ang mga problema at may kalinawan kapag kailangan ko ng patnubay. Alam kong nais ng Diyos na lumigaya tayo at nais Niyang maunawaan natin kung paano magkaroon ng galak at layunin sa buhay. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagbigay sa akin ng ganitong karanasan. Ang buong mithiin ko ay mabuhay na tulad ni Cristo, na mahalin ang isa’t isa at maging kaibigan o kapatid sa lahat. Iyan mismo ang itinuro sa akin bilang Mormon. Hindi ako laging masaya, di ako perpekto, madalas akong makagawa ng mali at kung minsan naiinis ako sa mga tao at sa ginagawa nila ngunit sa pagiging miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay natulungan akong matanto na mahirap ang buhay kung minsan at kung minsan mali ang pagkaunawa natin sa isa’t isa, namamali ang ating mga pasiya at hindi madaling maging mabuti at maligaya. Sa huli Mormon ako dahil kahit dinaranas natin ang lahat ng ito, alam ko na pantay-pantay ang pagmahal sa atin ng Diyos at nais Niyang makapiling natin Siyang muli anuman ang mga nagawa natin sa buhay na ito. Alam ko na mahal na mahal tayo ng Diyos kaya naglaan Siya ng paraan para maunawaan natin kung sino tayo at kung paano tayo liligaya magpakailanman at napakaganda nito.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Higit sa lahat mahalagang magmahalan tayo. Pakiramdam ko ang pinakamagandang magagawa natin ay sikaping tingnan ang bawat isa sa kung sino tayo at ano ang ating potensyal. Ipinamumuhay ko ang aking relihiyon sa pagmamahal ko sa iba. Mahal ko ang mga tao at ang nakatutuwang mga kuwentong maibabahagi nila. Para bang lahat ay may kuwento at nalaman ko na sinuman ang magbahagi ng mga karanasan, nabibigyan nila ako ng inspirasyon. Nakakatuwa ang mga tao dahil iba-iba tayo. Palagay ko iyan ang dahilan kaya napakaganda ng buhay. Nakita ko mismo na kapag nagmahalan tayo, nahabag sa isa’t isa at nagkaunawaan may kapangyarihan tayong pakilusin ang mga bundok.