mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Alexis

  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi
  • Alexis Defranchi

Tungkol sa Akin

Ako’y isang classical artist! Ang huling pinag-aralan ko ay tungkol sa architecture, at nag-aral ako nang dalawang taon sa unibersidad para malaman ang lahat ng tungkol dito! , May masters degree ako sa flûte traversière at opera ang aking full time na propesyon bilang Tenor lyrico spinto! ibig sabihin malaking boses na mataas ang tono! Nakaawit na ako ng solo sa ilang opera house sa Europa at Amerika! Mahilig ako sa Archeology at history, dumalo ako sa mga kumperensya tungkol sa dead sea scrolls at sa mga dakilang kompositor ng ika-18 at ika-19 na siglo.

Bakit Mormon Ako

Sanggol pa lang ako nang sumapi sa simbahan ang mga magulang ko, dahil bibinyagan lang kami kapag 8 anyos na at kung gusto lang namin at may patotoo kami sa katotohanang itinuturo ng mga misyonero tungkol kay Jesus na ating Tagapagligtas, at sa ipinanumbalik na simbahan ng Tagapagligtas sa mga huling araw! Medyo malaking responsibilidad para sa isang walong taong gulang, at oo, alam noon ng batang puso ko na totoo ito! Kahit hindi ko naunawaan ang lahat noon, dama kong totoo ito nang maghatid ng magandang diwa ang mga misyonero sa aming tahanan. Nadama ko ito nang magsimba kaming pamilya tuwing Linggo. Talagang ito ang lugar na dapat puntahan ng lahat, at tinahak ng apat kong kapatid ang landas na iyon at lahat sila ay may patotoo!Habang lumalaki ako nadagdagan ang mga karanasan at kaalaman ko. Alam ko sa puso ko na buhay ang Diyos, na si Jesus ang Cristo na ating Tagapagligtas, na nabuhay na muli at niluwalhati at na babalik siya, at sana nga maging handa tayong lahat at magalak pagdating niya! Alam ko na Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang Kanyang simbahan. Alam ko na ang Aklat ni Mormon, gaya ng Biblia, ay kanyang salita at gustung-gusto kong magpakabusog sa kanyang salita! Basahin ito, pagnilayan, at madama ang tulong at kalakasang hatid nito sa akin sa mundong ito na puno ng pagdurusa. Sa wakas nalaman at naranasan ko ang inspirasyon, ang ang espirituwal na kapangyarihan, ang kabaitan at pagmamahal ng lahat ng lider na tinawag ng Panginoon sa kanyang simbahan, mula sa mga Bishop hanggang sa propeta!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ako ang ward mission leader, tinawag sa ward para tulungan ang mga miyembro at full time missionary na ihatid ang magandang ebanghelyong ito sa mundo. Walang hihigit sa kagalakang dulot ng paglilingkod sa gayong misyon. Maraming nagugutom na kaluluwa dahil sa kakulangan ng pagmamahal, katotohanan, patnubay, direksiyon, matatag na pundasyon sa kanilang buhay at pamilya. Dahil alam ko kung saan matatagpuan ang katotohanan, natutuwa ako kapag nakikita ko ang salita ng Panginoon, ang tinapay at tubig ng buhay na walang-hanggan na nagpapakain sa kanila at nagpapabago sa kanila, tinatalikuran ang dating pagkatao at nagiging bagong nilalang. Sumasama ako sa mga misyonero linggu-linggo para ibahagi ang ebanghelyo ni Cristo, at tulungan ang mga miyembro na gawin ito at ibahagi ito sa kanilang mga kaibigan.