mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Ale Zumba

  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal

Tungkol sa Akin

Ako ay 41 anyos, may asawa at may tatlong magagandang anak. Mahal ko ang mga hayop at tagapagtanggol ako ng mga taong mahihina. Pagsasayaw ang hilig ko, Zumba instructor ako at dahil dito napapalusog at napapasaya ko ang ibang tao, at ang motto ko ay: Kung desperado ka, SUMAYAW ka, kung maysakit ka, SUMAYAW ka, kung hindi ka sinipot ng kadeyt mo, SUMAYAW ka, kung nabigo ka, SUMAYAW ka … at kahit ano pang problema … SUMAYAW KA!

Bakit Mormon Ako

Bata pa ako ay alam ko na ang tungkol sa simbahan, at alam kong tama ang desisyon ko. Hindi ko kakayanin kung wala ang ebanghelyo ni Jesucristo; ito ang gabay ko at kung ano man ako ngayon bilang babae, ina, anak, kapatid, asawa, at kaibigan, iyon ay dahil dito. Nang simulan kong basahin ang Aklat ni Mormon tila pambihirang kuwento ito ng kahanga-hangang mga tao, at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nalaman ko na lahat ng nabasa ko ay totoo, at bawat salita doon ay nakakatulong sa buhay ko at napagkukunan ko ng maraming kaalaman at mahahalagang aral. Kagila-gilalas na aklat ito at lagi akong may bagong natututuhan dito. Mahal ko ang ebanghelyo, itinuturo nito na mahalin ko ang kapwa ko at nalaman ko na kung gagawin ko ang tama ay makakasama ko ang mga mahal ko sa buhay sa walang hanggan.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Nagtuturo ako sa Simbahan, at nakatulong iyan na maging mas mabuting tao ako at makapaglingkod sa iba. Ako ang music director sa mga miting sa Linggo. Hilig ko ang musika! Nagtuturo din ako sa Adult Sunday School at napakasaya na may natututuhan ako sa bawat lesson kaya gustung-gusto kong nagtuturo. Napakalapit ko kay Jesus, dahil alam kong Siya ay kapatid at kaibigan ko, at hindi Niya ako pinabayaan sa mabibigat na pagsubok.