mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Adonal

  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble
  • Adonal Noble

Tungkol sa Akin

Isa akong realtor at mahal ko ang trabaho ko. Ang pagtatrabaho sa publiko ay isang bagay na naiiba araw-araw. Nagtatrabaho na ako sa publiko noon pa mang 5 taon ako, kasama si Itay noong una, pagkatapos ay nagsarili ako noong 14 anyos na ako. Ngayong nasa Canada na ako, sa lugar na ito na iba-iba ang wika at kaugalian sa trabaho, natututo ako sa pagkausap sa kanila tungkol sa kanilang mga bansa at kaugalian. Mabuti ring magkaroon ng mga bagong kaibigan. Nabinyagan ako sa edad na 19. Simula noon, nakahiligan ko nang basahin ang lahat ng babasahin. Araw-araw binabasa ko ang Aklat ni Mormon at The Ensign Magazine. Mahilig ako sa kasaysayan at sinisikap kong basahin ang lahat ng makita ko. Noong 1998 nagpasimula ako ng isang charity program para ituloy ang dating ginagawa namin ng malalapit kong kapamilya. Ngayo’y nakatagpo ako ng iba pang mga kamag-anak na nangangailangan din ng tulong: sa tahanan, sa simbahan at sa eskuwela. Sa mga bukirin, dinadala ko ang lahat ng bagay sa bahay ng mga bata sakay ng kabayo. Sa lungsod, naghahatid ako ng materyales sa mga bahay, simbahan at ospital sakay ng motorsiklo. Para sa mga batang maysakit at bagong silang sa ospital, nagpapadala ako ng mga kahon sa buong taon. Ang mga laman nito ay bigay sa akin ng aking pamilya, mga kaibigan at miyembro ng simbahan. Nakakamangha na gustung-gustong makibahagi ng mga tao. Pare-pareho kami ng nararamdaman! Ang paborito kong sport ay soccer, lalo na ang World Cup at ang South America Soccer Cups. Dahil ipinanganak ako sa isang rantso, mahilig akong manood ng mga rodeo.

Bakit Mormon Ako

Naniniwala ako na ginabayan ako ng Tagapagligtas mismo na matagpuan ang simbahan. Hindi ko makasundo ang kapitbahay ko. Isang gabi naulinigan kong inimbitahan niya ang kapatid kong lalaki sa isang sayawan. Sinundan ko sila. Pagdating namin sa sayawan, nakita ko na “Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw” pala iyon. Noon ko lang narinig iyon! Sa kaligayahang nakita ko sa mukha ng mga babaeng sumalubong sa amin sa pintuan na mainit kaming tinanggap, naisip ko na napakaespesyal at napakasaya nilang mga tao. Mula noon, naging bahagi na ng buhay ko ang Simbahan. Wala akong alinlangan na totoong may Diyos, na si Jesus ang Cristo, na nakita ni Joseph Smith ang Diyos at si Jesus sa kakayuhan. Walang maling Simbahan na lalago sa 13 milyon. Sinumang handang magbasa at magdasal ay malalaman mismo ang totoo.

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Napakarami ko nang naging calling sa simbahan simula nang mabinyagan ako. Nalaman ko na kapag may calling ka sa simbahan, binibigyan ka ng Espiritu Santo ng lahat ng inspirasyon at patnubay hinggil sa calling na iyon. Kapag na-release ka sa calling mo, babalik sa dati ang buhay mo. Alam ko na ang Panginoon ang namamahala sa Kanyang Simbahan. Mahilig akong magbasa ng Ensign, ang magasing pang-espirituwal ng aming Simbahan. Isang araw habang nagbabasa ako, naunawaan ko na mali ang ginagawa ko at kinailangan kong baguhin ang buhay ko. Dahil doon, lumakas nang husto ang patotoo ko sa The Ensign Church Magazine. Sa pagbabasa nito mababago ng tao ang buhay niya.