mormon.org Pandaigdigan

Maging Ilaw Ng
Sanglibutan

Simula nang lumitaw ang bagong bituin sa tapat ng Bet-lehem, ang Pasko ay naging panahon na ng mga ilaw, na paalaala sa atin na si Jesucristo ang ilaw ng sanglibutan. Sama-sama nating maipagdiriwang ang Kanyang pagsilang at gawing mas maningning ang mundo. Ang kailangan lang nating gawin ay sundan Siya- ang Kanyang buhay, Kanyang halimbawa, at sundin ang Kanyang mga turo. Sa paggawa nito, may kapangyarihan tayong maging #MagingIlawNgSanglibutan.

IPALABAS ANG VIDEO

Gusto kong:

Sino kami

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang opisyal na pangalan ng relihiyong karaniwang tinatawag na Simbahang Mormon. Naniniwala kami una sa lahat na si Jesucristo ang Tagapagligtas ng mundo at Anak ng Diyos.

Kahit magkakaiba ang aming mga pinagmulan at karanasan, nagkakaisa ang mga Mormon sa katapatan kay Jesucristo. Ang site na ito ay nagtatampok sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na nagkukuwento ng kanilang karanasan at naglalahad ng kahalagahan ng kanilang pananampalataya sa kanila.

Alamin pa ang tungkol sa aming pananampalataya