mormon.org Världsomfattande

Vem är mormonernas profet i dag?

Officiellt svar

Gud har kallat profeter att leda sin kyrka i vår tid, precis som han gjorde i forna dagar. Den nuvarande profeten och presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Russell M. Nelson. Han assisteras av två rådgivare — Dallin H. Oaks och Henry B. Eyring. Tillsammans utgör de kyrkans första presidentskap (på samma sätt som Petrus, Jakob och Johannes efter Kristi död).

Alla medlemmar i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum är apostlar och profeter. De nuvarande apostlarna är:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Kyrkans profet är president Monson. Visa mer

 • För mig antar jag att frågan borde lyda: ”Vem är profet i dag?” Det är Thomas S. Monson, och jag ser honom inte bara som mormonprofet. Ja, han är mormon, men han är profet för hela världen, inte bara för mormonerna. Visa mer

 • Dagens profet heter Thomas S. Monson. Han är en vis och kärleksfull man som leds av Guds ande. Hans råd och vittnesbörd fyller mitt hjärta med Anden och välsignar mitt liv. Visa mer

Inga resultat