mormon.org Världsomfattande

Medborgaranda

Delta i ditt samhälle

Vår tro på Gud motiverar oss att bry oss om medborgarna i vårt land, vår kommun och vår stad. Om vi ser på det stora hela kommer vi ihåg att alla är Guds söner och döttrar — bokstavligen bröder och systrar. Genom att vara goda medborgare gör vi världen omkring oss vackrare, fridfullare och rättvisare för vår egen familj och för våra medmänniskor.

Hur kan vi hjälpa till i vårt eget samhälle? Vad kan vi göra för att göra vårt eget land till en bättre plats? Vi kan vara en god medborgare genom att helt enkelt sätta oss in i politiska frågor så att vi kan rösta kunnigt eller anordna en fotbollsturnering så att barnen i vårt samhälle har något roligt och säkert att göra efter skolan. Eller så kan vi försöka lösa större problem som vår stad eller kommun står inför, som att hitta sätt att minska brottsligheten eller förbättra det lokala biblioteket. Hur vi än väljer att förbättra världen omkring oss kan vi vara säker på att ”när vi är i våra medmänniskors tjänst, är vi endast i vår Guds tjänst” (se Mosiah 2:17).

Visa lojalitet till ditt land

Lokala myndigheter hade drivit ut de tidiga mormonerna från flera bosättningar och den federala myndigheten hade vägrat att skydda dem, men ändå blev de tidiga mormonerna ombedda att skicka, och skickade, en bataljon soldater som skulle strida för sitt land i kriget mellan Mexiko och Förenta staterna. I kyrkans tolfte trosartikel står det: ”Vi tror på att underordna oss kungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner samt att lyda, ära och upprätthålla lagen.” Vi är hängivna vår tro, men det betyder inte att vi inte kan vara lojala mot vårt land också. En tidigare president för kyrkan, Joseph F. Smith, sade att en god mormon ”är bunden att vara en god medborgare i landet hon föddes i eller som hon gjort till sitt hem. En medborgare i Guds rike bör vara ett gott exempel bland de bästa av Guds folk runt om i världen.” Förutom att stödja myndighetsledare och delta i samhällsfrågor kräver lojaliteten också att vi försöker göra vårt land till en bättre plats att bo på. Vår tro på Gud och kärlek till vår nästa kan motivera oss att hjälpa till med att rätta till några av problemen som vårt land står inför.

Delta meningsfullt i din egen omgivning

De flesta av oss vill vara goda medborgare, men det är inte alltid lätt att veta hur man kan vara det. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte måste ge det all vår tid och energi innan vi kan känna att vi är goda medborgare. Några timmar här och där, i vår egen omgivning, kan göra stor skillnad. Vad skulle hända med knatteligorna om inga föräldrar var villiga att träna barnen? Vilka vänner skulle vi gå miste om ifall ingen anordnade grannfester? Vad skulle hända med de behövande om ingen erbjöd sig att hjälpa till i härbergen för hemlösa eller i soppkök? God medborgaranda börjar i hemmet och de små sakerna vi gör för att försköna vår egen gata betyder mer än vi kanske tror. Vi har alla något värdefullt att ge, vi måste bara komma på vad det är och sedan ge vårt allt.

Goda världsmedborgare

Förutom att vara medborgare i ett samhälle och land så är vi alla världsmedborgare. Gud skapade den vackra jorden vi lever på och det är vårt ansvar att respektera den. Vi kan visa vår tacksamhet för hans fantastiska skapelse genom att vara medveten om de naturresurser vi använder och försöka minska, återanvända och återvinna dem — Gud befallde oss att ”råda över markens djur”, men med det herraväldet förväntas vi också att handla ansvarsfullt (Moses bok 5:1). Vi har anförtrotts vården över jorden, inte bara för att den är en gåva från Gud utan för att vi är beroende av den för vår näring. Det är inte många av oss som fortfarande odlar vår egen mat som människorna gjorde innan den industriella revolutionen, så det är lätt att glömma hur beroende vi är av jorden vi bor på (all mat kommer från affären, eller hur?). Det är nyttigt för oss att minnas var vår mat kommer ifrån i dag. För att visa vår tacksamhet till Gud försöker vi arbeta på att bevara och nyttja jordens skönhet och rika gåvor på ett bärkraftigt sätt för våra efterkommandes skull.

Rättfärdighet förädlar en nation

Oavsett om du är en folkvald ämbetsman, skollärare eller en genomsnittlig väljare, så bidrar det sätt du väljer att utföra dina samhälleliga plikter på till tillväxt eller förfall i din del av världen. Ett land, en kommun eller ett samhälle är som en familj — oundvikligen ofullkomlig, men så bra eller dålig som personerna som utgör den. Nationens integritet byggs av dess medborgare. Bara för att du inte kan göra så att ditt land är perfekt betyder inte att du inte har något ansvar. Om karaktärsfasta människor undviker att delta i politiska beslut som formar deras liv, kommer andra med mer själviska motiv att ta över.


Skatta både kejsaren och Gud

När en av fariséerna frågade Jesus vad han tyckte om att betala skatt till regeringen svarade han: ”Ge … kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud” (Matteusevangeliet 22:21). Vi står i skuld till vår regering för vägarna vi använder, skolorna våra barn går på, polismyndigheten som skyddar oss och andra tjänster som den tillhandahåller. Vi står i skuld till Gud för att vi finns till och för eviga möjligheter. Vi betalar dessa skulder på olika sätt, och vi måste hedra båda våra gäldenärer för att vara värdiga välsignelserna vi njuter av i det här livet och de som vi fått löfte om i det kommande livet.

Politisk neutralitet och hövlighet

Vi tror på att ta ställning till moralfrågor, men som kyrka fortsätter vi vara neutral i fråga om partipolitik i alla länder som vår tro finns representerad i. Kyrkans ledare dikterar inte vilken kandidat dess medlemmar ska rösta på — eller mot — även om en av kandidaterna inte håller med i en fråga som kyrkan officiellt tagit ställning för. Kyrkans medlemmar kan fritt liera sig med det politiska Politiskt neutrala parti eller organisation de själva väljer, enligt deras eget samvetes röst.

Dessutom uppmanas mormoner att vara hövliga i politiska frågor. Det är inte alltid lätt. Vissa frågor påverkar oss så starkt och är så kontroversiella att det kan vara svårt att respektera att andra har rätt till sina åsikter. Men Herren säger till oss i Mormons bok att ”den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen, som är fader till stridigheter, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene med den andre” (3 Nephi 11:29).

Vi har förmågan att handla av oss själva

Ibland, när en folkvald ämbetsman tillhör en religion eller en annan organisation som har tydligt uttalade trossatser, känner en del oro för att han eller hon kommer att följa det som den religionen eller organisationen dikterar. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anser att kyrkan och staten är två skilda enheter. Vi menar att religiös myndighet inte får ingripa i politiska frågor och att folkvalda ämbetsmän eller statstjänstemän är fullständigt fria att utföra sina plikter. Om mormoner har handlat emot dessa principer har det skett i motsats till kyrkans väletablerade principer och riktlinjer.

Herren har ”givit människobarnen förmåga att handla av sig själva” (Läran och förbunden 104:17). Folkvalda ämbetsmän och statstjänstemän som är mormoner fattar sina egna beslut och håller inte nödvändigt med kyrkans offentligt tagna position. Kyrkan kan meddela dem om sitt ställningstagande, som till alla andra ledare, men den är medveten om att dessa män och kvinnor fortfarande måste fatta sina egna beslut efter bästa omdöme och utifrån den valkrets som de representerar.