mormon.org Världsomfattande

Integritetspolicy (Uppdaterad 2018-09-01)

I det här meddelandet ger vi, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. När vi talar om ”oss”, ”vi” eller ”vår” menar vi kyrkan och kyrkans enheter.

1. Vem kontrollerar dina personuppgifter? 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga agerar genom sina representanter och kyrkans enheter i hanteringen av dina personuppgifter. När du delar personuppgifter med oss, delar du dem med kyrkan genom kyrkans enheter.

a. Kyrkan: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (”kyrkan”) är en grupp människor som tror på samma religiösa lära, utövar samma religiösa ceremonier och förrättningar och styrs av kyrkliga principer. Lokala kyrkoenheter – försam- lingar, grenar, stavar, distrikt, missioner och områden – är bara underavdelningar av den här gruppen troende och inte separata juridiska enheter. Vissa undantag kan gälla.

b. Kyrkans enheter: För att kunna handha timliga angelägen- heter och utföra kyrkans övriga syften finns en juridisk struktur, bestående av olika juridiska enheter, som bistår kyrkan över hela världen. De här olika enheterna (här benämnda ”kyrkans enheter”) är juridiskt sett åtskilda från kyrkan. Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (”CPB”) behandlar tillsammans med en eller flera av kyrkans enheter dina personuppgifter som dataregisteransvariga. Några av kyrkans enheter kan ta emot personuppgifter som registerförare för att tillhandahålla tjänster till kyrkans enheter som agerar som dataregister- ansvariga. När du så önskar ger vi dig information om vilka av kyrkans enheter som behandlar dina personuppgifter.

2.  Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som a) du själv skickar till oss, b) vi registrerar, och c) vi får från tredje part. Vi kan behandla dina personuppgifter med eller utan automatiska tillvägagångssätt, bland annat genom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, återställning, konsultering, användning, utlämning genom överlåtelse, sprid- ning eller på annat sätt göra dem tillgängliga, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring av dina personuppgifter.

a.  Aktivt inskickade uppgifter. Du skickar personuppgifter till oss när du blir medlem i kyrkan, när du vill ta emot kyrkans förrättningar, begär kyrkans material, begär tillgång till verktyg och tjänster som kyrkan tillhandahåller eller på annat sätt interagerar eller kommunicerar med kyrkan. När du interagerar med kyrkan behandlar vi i allmänhet namn, födelsedatum, födelseplats, telefonnummer, e-postadress, fysisk adress, fotografi, kön, donations- eller betalningsinfor- mation och så vidare. Du kan ge oss ytterligare information för att på eget initiativ delta i enkäter, tävlingar eller andra aktiviteter eller händelser. Deltagande i enkäter, tävlingar och liknande aktiviteter är valfritt. Om du inte vill delta i eller ge personuppgifter i samband med sådana aktiviteter så påverkar det inte din ställning i kyrkan eller huruvida du kan använda kyrkans tillgängliga redskap eller tjänster. I varje sådant fall vet du vilka personuppgifter du ger oss eftersom du själv aktivt och frivilligt har tillhandahållit uppgifterna.

b. Uppgifter vi får av tredje part och passivt tillhandahållna uppgifter. När lokal gällande lag så tillåter, kan du lämna personuppgifter, inklusive kontaktinformation, om någon annan än dig själv (med andra ord en tredje part) så att vi kan kontakta denna person, leverera något eller på annat sätt utföra din begäran. När du lämnar personuppgifter om någon annan än dig själv måste du först få tillåtelse av denna person, om hans eller hennes tillstånd krävs enligt gällande lag.

Om du eller någon annan har gett oss din personliga kontakt- information och du vill be oss att inte kontakta dig igen, följ då instruktionerna för att annullera prenumeration eller avböja kontakt som finns på aktuell sida, i nyhetsbrev eller epost- meddelanden, eller kontakta oss på DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.

Vi kan behandla och göra personuppgifter allmänt tillgängliga som vi fått genom publicerade källor. Vi kan behandla och publicera levande personers personuppgifter i enlighet med tillämpliga lokala lagar.

Din platsbaserade information kan användas av vissa mobilappar i syfte att hjälpa dig hitta närmaste tempel eller möteshus, eller av liknande anledning. Du kan ändra inställningarna på din mobil eller välja att inte använda lokaliseringsbaserade tjänster.

När du besöker en av våra källor kan våra servrar (med hjälp av loggfiler) eller filtreringssystem samla information som din webbläsare skickar varje gång du besöker en webbplats. Den informationen kan bestå av, men är inte begränsad till, din ip-adress, din typ av webbläsare, ditt operativsystem, din språkinställning, eventuell webbplats som hänvisade till vår webbplats, datumet och tiden för ditt besök, informationen du sökte efter på våra resurser och annan information som samlas in av cookies och liknande teknik. Läs vår policy angående cookies som finns på våra mobilappar och webbplatser för att lära dig mer om cookies och liknande teknik, och hur vi använder dem.

3. Av vilka anledningar behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för kyrkligt bruk, släktforskning, humanitärhjälp, proselytering, undervisning samt andra operativa och administrativa ändamål.

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla kyrkliga och andra liknande tjänster för att uppfylla kyrkans uppdrag. Vi kan använda personuppgifter för att a) kontakta dig eller andra, b) skapa och bevara medlemsuppteckningar, c) uppfylla önske- mål som du anger, d) be om din frivilliga feedback, e) anpassa funktioner eller innehåll i våra verktyg eller tjänster, f) bedöma behörighet för deltagande i tempelförrättningar och andra förrättningar, missionstjänst, volontär- eller ledarpositioner, eller g) handha religionsutbildning, välfärd eller andra program i kyrkan. I den här bemärkelsen är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter antingen nödvändig för att fullfölja kontraktsenliga och andra förpliktelser som vi har gent- emot dig eller att genomföra berättigade aktiviteter som kyrka.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar och åberopa juridiska rättigheter som grund för vår behandling.

Vi kan också använda dina personuppgifter i interna syften, som revision, dataanalys, felsökning av system och forskning. I sådana fall baserar vi vår behandling på ett berättigat intresse för att genomföra kyrkans aktiviteter.

4. Till vem delar vi personuppgifter? 

Vi delar dina personuppgifter till andra parter i följande omständigheter:

a. Tredje part. Vi kan ge personuppgifter till en tredje part som de behöver när de behandlar data åt oss (till exempel bearbetning av betalningar, underhåll, säkerhet, data- analyser, värdtjänster, mättjänster, datadriven kommunikation på sociala medier, enkäter och så vidare). I sådana fall, i enlighet med det här meddelandet och tillämpliga lagar, kontrakteras leverantörer för att skydda alla personuppgifter från ytterligare bearbetning (även i marknadsföringssyfte) och överföring.

b. Kyrkans enheter. Vi kan flytta personuppgifter till en av kyrkans enheter för att uppnå kyrkans syften.

Om du är medlem i kyrkan kan dina allmänna medlemsupp- gifter och uppgifter som du väljer att uppge (till exempel e-postadress och fotografi) om så är nödvändigt delas med kyrkans medlemmar i din församling eller gren och stav eller distrikt om detta krävs för kyrkans ändamål som anges ovan. En del av dina personuppgifter kan också visas i begränsad omfattning på våra internetresurser, bland annat LDS.org. Du kan välja att inte låta andra få del av dina personuppgifter eller att begränsa den information du låter andra få del av genom att ändra dina profilinställningar på de enskilda resurserna.

c. Juridiska krav. Vi kan hämta och lämna ut dina personupp- gifter, inlägg, dagboksanteckningar, chatthistorik, personliga anteckningar, innehåll eller annat bidrag på varje webbresurs om vi i god tro anser att detta krävs enligt domstolsbeslut eller annat juridiskt eller administrativt åläggande eller enligt lag i övrigt. Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter och annan information om så krävs enligt lag eller för att utöva eller försvara juridiska rättigheter, som förebyggande åtgärd för att skydda mot ansvarsskyldighet; för att skydda resursens, en individs eller allmänhetens rättigheter, egen- dom eller säkerhet; för att bibehålla och skydda säkerheten och integriteten hos våra tjänster eller infrastruktur; för att skydda oss och våra tjänster från bedräglig, oriktig eller olaglig användning; för att undersöka och försvara oss själva mot påståenden eller anklagelser från tredje part; eller för att bistå polis eller andra myndigheter.

5. Var förvarar vi personuppgifter?

Vi kan förvara dina personuppgifter i datacenter i Förenta staterna, i molnlagring eller i kyrkans enheters fastigheter. För att se till att de uppgifter vi överför till andra jurisdiktioner är tillräck- ligt skyddade har vi gjort överenskommelser rörande överföring och behandling av data med respektive enheter och deras leverantörer, bland annat sådana överenskommelser som standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen i enlighet med EU:s lagar (som du kan få rätt att läsa om du kontaktar oss på det sätt som anges i slutet av det här meddelandet).

6. Hur skyddar vi personuppgifter? 

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla personuppgifter vi får mot förlust, missbruk och obehörig ändring samt för att bevara dess sekretess. Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsåtgärder och tar ny säkerhetsteknik och -åtgärder under övervägande. Vi använder oss också av aktuell teknologi inom kryptering för att kryptera överföringen av data på våra inloggningssidor. Men eftersom vi inte kan garantera att denna krypteringsteknik skyddar informationen fullständigt ber vi dig iaktta försiktighet när du lämnar personuppgifter på nätet.

7. Hur länge lagrar vi personuppgifter? 

Vi lagrar samlade personuppgifter, inklusive uppgifter som samlats via mobilappar och andra resurser, under en rimlig tidsrymd för att uppfylla de behandlingssyften som anges ovan. Därefter arkiverar vi dem så länge som det krävs eller är nöd- vändigt enligt lag eller juridiska avseenden. När arkivering inte längre krävs, raderar vi personuppgifterna från våra uppteck- ningar, utom begränsad profilinformation som sparas i historie- syfte, allmänna släktforskningsuppteckningar och medlemsinformation som tillhör en permanent släktforsknings- uppteckning eller kyrkans historiska uppteckningar.

8. Hur kan du få åtkomst till och ändra dina personuppgifter? 

Vi strävar efter att personuppgifterna ska vara korrekta och är därför beroende av att du fyller i och uppdaterar dina personupp- gifter. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter och bekräfta, ändra, rätta (även uppdatera) eller blockera dina personuppgifter via din webbspecifika registrering, via din profil eller via ditt SDH-konto där så är tillämpligt.

Om du är medlem i kyrkan kan en del av dina personuppgifter bara uppdateras genom att ändringar görs på ditt matrikelkort. Sådana ändringar görs genom att du kontaktar kamreren i din kyrkoenhet och ber honom föra in ändringen.

Du kan kontakta oss för att utöva ytterligare lagstadgade rättig- heter, som överföring av data, invändning i enlighet med tillämp- liga lagar, begränsning av behandling och radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en högre myndighet.

Om du har problem med att ändra eller uppdatera dina person- uppgifter kan du kontakta oss på det sätt som anges i slutet av det här meddelandet.

9. Datum för ikraftträdande och ändringar.

Det här meddelandet träder i kraft den 1 september 2018, och kan ändras då och då.

10. Kontakta oss. 

Vi har en globalt överordnad datasekretessrådgivare som kan besvara frågor om datasekretess eller säkerhetsfrågor. Frågor om det här meddelandet eller säkerheten när det gäller vår behand- ling av personuppgifter kan skickas via e-post, fax eller brev:

E-post:             DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Brev:               Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA