mormon.org Świat

Kto jest współczesnym mormońskim prorokiem?

Oficjalna odpowiedź

Bóg współcześnie powołuje proroków, aby prowadzili Jego Kościół, tak samo jak czynił to w starożytności. Obecnym prorokiem i Prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest Russell M. Nelson. Ma on dwóch doradców — Dallin H. Oaks i Henry B. Eyring. Wspólnie tworzą oni Radę Prezydenta Kościoła (podobnie jak Piotr, Jakub i Jan po śmierci Chrystusa).

Wszyscy członkowie Rady Prezydenta Kościoła oraz Kworum Dwunastu Apostołów są apostołami i prorokami. Obecnie Apostołami są:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Prorokiem Kościoła jest Prezydent Monson. Rozwiń

 • Myślę, że właściwym pytaniem jest: „Kto jest współczesnym prorokiem?”. Jest nim Thomas S. Monson i nie patrzę na niego jak na mormońskiego proroka. Tak, jest mormonem, ale jest prorokiem dla całego świata. Rozwiń

 • Obecnym prorokiem jest Thomas S. Monson. On jest mądrym i kochającym człowiekiem, prowadzonym przez Ducha Świętego. Jego rady i świadectwo wypełniają moje serce Duchem i błogosławią moje życie. Rozwiń

Brak wyników