mormon.org Świat

Czy mormoni są chrześcijanami?

Oficjalna odpowiedź

Gordon B. Hinckley, były Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1995–2008), powiedział:

„Jesteśmy chrześcijanami w bardzo realnym sensie i to jest coraz bardziej powszechnie zauważane. Dawno temu ludzie na całym świecie twierdzili, że nie jesteśmy chrześcijanami. Teraz ludzie zdają sobie sprawę, że nimi jesteśmy, że nasza religia jest żywa i dynamiczna, i że opiera się na naukach Jezusa Chrystusa. My oczywiście uznajemy Jezusa Chrystusa za naszego Przywódcę, naszego Króla, naszego Zbawiciela […], za najważniejszą postać w historii świata, jedynego doskonałego Człowieka, który kiedykolwiek chodził po ziemi, żyjącego Syna żyjącego Boga. On jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem, przez którego zadość czyniącą ofiarę mamy możliwość otrzymania życia wiecznego. Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich modlą się do Boga i oddają Mu cześć w imię Jezusa Chrystusa. On jest sednem naszej wiary i głową naszego Kościoła. Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie i świadczy o Jego boskości, życiu i zadośćuczynieniu”.

  • To najłatwiejsze pytanie. Oczywiście, że wierzę w Jezusa Chrystusa - On jest podstawą wszystkiego co robię! W Nim pokładam nadzieję, wiarę. On jest moim Odkupicielem i przyjacielem. Jestem wdzięczna, że Jego przykład prowadzi mnie przez życiowe próby i doświadczenia. Bez Jego zbawiennej łaski jesteśmy nikim! Rozwiń

  • Często słyszę pytanie, czy mormoni są chrześcijanami. Prawidłowa nazwa naszego kościoła brzmi: „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”. Słowo ‘mormon’ to przydomek nadany nam przez ludzi z innych wyznań, ponieważ posługujemy się Księgą Mormona. Nasz kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Czcimy Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Jest On Jednorodzonym Synem Boga. Przestrzegamy Jego przykazań i modlimy się w Jego imię. Jesteśmy chrześcijanami. Nie czcimy Mormona. Mormon był prorokiem, który żył na kontynencie amerykańskim w starożytnych czasach. To on streścił wszystkie księgi indywidualnych pism w jedną księgę i dzieło to nazwał Księgą Mormona. Rozwiń

  • Tak. Nazwa Kościoła zawiera imię Jezusa — to daje do myślenia. Ponadto mamy dodatkowe pisma święte, które świadczą, że Jezus jest Chrystusem — to również daje sporo do myślenia. W Księdze Mormona, Jego imię lub słowa Go określające pojawiają się co trzeci werset. Myślę, że nie ma innej książki na świecie, która w większym stopniu skupiałaby się na Chrystusie. Kiedy ktoś twierdzi, że nie jesteśmy chrześcijanami, to raczej nas dziwi, a nie irytuje. Używanie tego określenia jest poprawne jedynie w sytuacji, kiedy ktoś chce wykazać, że nie zgadzamy się z każdą wyznawaną przez niego doktryną. Ogarnia nas uczucie wdzięczności, kiedykolwiek ludzie nazywają Chrystusa swoim Zbawicielem i starają się iść za Jego przykładem. Taki jest też i nasz cel. Rozwiń

  • Wierzę w Chrystusa. Staram się być Jego uczniem. Zostałem ochrzczony w imię Chrystusa. Uznaję, że zbawienie przychodzi jedynie dzięki Chrystusowi. Jeśli nie to kryje się za słowem „chrześcijanin”, to straciło ono prawdziwe znaczenie. Rozwiń

  • Tak, mormoni są bez wątpienia chrześcijanami! Wierzymy, że Jezus Chrystus jest tym samym Jezusem Chrystusem, o którym mówi Biblia. Narodził się z dziewicy Marii, został ochrzczony przez swojego kuzyna — Jana Chrzciciela, miał 12 uczniów, z którymi głosił Swoją ewangelię. Jego życie przepełnione było uzdrawianiem, nauczaniem, cudami i służbą. Z wielkiej miłości do ludzi cierpiał w Getsemane, a następnie zmarł na krzyżu. W trzy dni po swojej śmierci zmartwychwstał i żyje teraz jako nieśmiertelna Istota. Jest naszym Panem, Zbawicielem i Odkupicielem. Wierzymy, że zbawienie przychodzi jedynie przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Rozwiń

  • Wierzymy, że Biblia jest świadectwem o życiu i misji Jezusa Chrystusa. Wierzymy też, że Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie. Jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni) mówimy o Chrystusie, znajdujemy radość w Chrystusie i nauczamy o Jezusie Chrystusie. Podstawą Księgi Mormona i samego Kościoła jest nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Tak, mormoni są chrześcijanami. Rozwiń

  • Z tego, co rozumiem, debata na temat czy mormoni są chrześcijanami oparta jest o definicję słowa chrześcijanin. Większość chrześcijańskiego świata używa definicji z soboru nicejskiego. W 325 roku n.e. cesarz Konstantyn podjął próbę zjednoczenia Imperium Rzymskiego. Doszedł do wniosku, że stworzenie jednego kościoła pomoże zintegrować ludzi, a okazało się to trudniejsze niż przypuszczał. Prowadzono wiele dysput teologicznych, szczególnie w kwestii interpretacji natury Chrystusa. Niektórzy czuli, że Chrystus i Bóg to dwie odrębne istoty, a inni ludzie twierdzili, że to jedna i ta sama osoba. Konstantyn zwołał naradę w Nicei, gdzie przywódcy kościelni przedyskutowali i ostatecznie przegłosowali zbiór doktryn, które miały stanowić podstawę nowej religii. Podczas soboru nicejskiego oświadczono, że Bóg, Chrystus i Duch Święty są jedną osobą lub innymi słowy: stanowią Trójcę, a nie są trzeba odrębnymi istotami. Inni ludzie definiują chrześcijanina jako osobę, która wierzy w Jezusa Chrystusa, będącego Synem Boga i akceptuje Go jako Zbawiciela świata. Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Akceptujemy Chrystusa jako Zbawiciela świata. Kochamy Go i dążymy do tego, aby się do Niego upodobnić. Próbujemy naśladować Jego nauki zapisane w Biblii oraz w innych pismach świętych poprzez życie zgodne z nimi. Oficjalna nazwa Kościoła mormońskiego brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ponieważ wierzymy, że jesteśmy Jego naśladowcami w dniach ostatnich. Wierzymy, że Jezus Chrystus i Bóg to dwie odrębne, niebiańskie, święte i zmartwychwstałe istoty. Duch Święty jest duchem nieposiadającym ciała i Jego rolą jest potwierdzanie prawdy osobom, które jej poszukują. Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty nie są jednym bytem, ale łączy Ich podobny cel i dobroć. W pismach świętych Jezus jest określany jako „Ojciec” lub „Bóg” i wierzymy, że tak jest. Jezus może być zarówno Ojcem, jak i Synem nie będąc Bogiem, podobnie jak mój mąż jest ojcem i synem nie będąc swoim ojcem. Wielu ludzi błędnie uważa, że mormoni nie są chrześcijanami, ponieważ nie wierzymy w Trójcę. Wszystko zależy więc od tego, w jaki sposób dana osoba definiuje słowo „chrześcijanin”. Uważam siebie za chrześcijankę. Kocham Jezusa Chrystusa. Jestem Jemu wdzięczna za to, że poświęcił dla mnie swoje życie. Kiedy był na ziemi, zorganizował swój Kościół w taki sposób, jak ma być prowadzony. Nauczał swoich naśladowców, w jaki sposób mają żyć, aby mogli pewnego dnia do Niego powrócić. Taki był Jego cel - powiedział im, że przygotował dla nich posiadłości w Niebie! Jezus Chrystus umożliwił każdemu z nas zdobycie tej wiedzy zarówno poprzez studiowanie pism świętych, modlitwę skierowaną do Ojca, jak i poprzez potwierdzenie od Ducha Świętego. Rozwiń

Brak wyników