mormon.org Świat

Dlaczego mormoni dokonują chrztów za zmarłych?

Oficjalna odpowiedź

Sam Jezus, mimo że był bez grzechu, został ochrzczony, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość i wskazać drogę dla całej ludzkości (zob. Ew. Mateusza 3:13–17; 2 Nefi 31:5–12). Dlatego chrzest jest niezbędny do zbawienia w królestwie Boga. Uczymy się w Nowym Testamencie, że chrzty za zmarłych były dokonywane w czasach służby Apostoła Pawła (zob. I List do Koryntian 15:29). Ta praktyka została przywrócona wraz z ustanowieniem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prorok Józef Smith po raz pierwszy nauczał o obrzędzie chrztu za zmarłych podczas pogrzebu, który odbył się w sierpniu 1840 roku. Czytał wiele z I Listu do Koryntian rozdział 15., włączając werset 29., a następnie ogłosił, że Pan pozwoli członkom Kościoła, aby byli chrzczeni w zastępstwie swoich zmarłych przyjaciół i członków rodziny. Powiedział zgromadzonym, że „plan zbawienia został tak zaplanowany, aby każdy, kto pragnie przestrzegać prawa Boga, został zbawiony” (Journal History of the Church, 15 sierpnia 1840 r.).

Ponieważ nie wszyscy, którzy żyli na ziemi, mieli możliwość podczas swojego życia zostać ochrzczeni przez osobę posiadającą właściwe upoważnienie, istnieje możliwość dokonania chrztu w ich zastępstwie. Innymi słowy — żyjący człowiek może zostać ochrzczony w zastępstwie za osobę zmarłą. Chrzty za zmarłych są wykonywane przez członków Kościoła w świątyniach na całym świecie. Ludzie często zastanawiali się nad tym, czy szczątki po zmarłych są w jakimś sposób niepokojone w tym procesie, lecz nie są. Osoba działająca w zastępstwie za osobę zmarłą wykorzystuje tylko jej imię. Aby zapobiec ponownemu dokonaniu obrzędu za tą samą osobę, Kościół prowadzi rejestry osób zmarłych, które zostały ochrzczone. Niektóre osoby błędnie uważają, że podczas chrztu za zmarłych imię i nazwisko osoby zmarłej jest dodawane do rejestru członków Kościoła. Tak nie jest.

  • Chrzty za zmarłych to nie nowa praktyka (zob. I List do Koryntian 15:29). Ta doktryna ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ mój ojciec zmarł, zanim mogłam go poznać i zanim on miał możliwość poznać Kościół Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że chrzest poprzez zanurzenie jest obowiązkowym krokiem, prowadzącym do zbawienia dla nas wszystkich, ale ponieważ tak wielu umarło bez tej możliwości, my możemy dokonać chrztu za zmarłych w zastępstwie, następnie oni mogą dobrowolnie go zaakceptować lub odrzucić. Te nauki dają mi nadzieję odnośnie do mojej rodziny, ale nie tylko mojej rodziny - są nadzieją dla każdego, kto zmarł, nie mając możliwości przestrzegania tego prawa. Bóg nie byłby sprawiedliwy, gdyby uniemożliwił komukolwiek przestrzeganie Swoich przykazań, to nie miałoby sensu. Rozwiń

  • Ze względu na to, że wierzymy w przywrócenie utraconego niegdyś upoważnienia, sądzimy że jest wiele osób, które przyjęłyby te obrzędy, gdyby miały taką możliwość za życia lub gdyby okoliczności, w jakich przyszło im żyć były inne. Wierzymy, że jest wiele dusz, które po śmierci trafiły do świata duchów, gdzie usłyszały i zaakceptowały przywróconą ewangelię. Jednak ze względu na to, że chrzest może być dokonany jedynie przez osobę fizyczną, czekają na kogoś, kto zrobi to dla nich/w ich zastępstwie. Ta praca dla odkupienia zmarłych nie zobowiązuje tych dusz do czegokolwiek, ale jedynie daje im możliwość przyjęcia obrzędów, których nie mogą dokonać dla siebie osobiście. Jezus nauczał w prostych słowach o obowiązku chrztu. Chcemy dać ten przywilej każdemu, a szczególnie naszym zmarłym przodkom. Rozwiń

Brak wyników