mormon.org Wereldwijd

Vertel over uw gevoelens of geef uw getuigenis van de herstelling van het evangelie.

  • Mijn gevoelen zijn: dat ik weet dat het evangelie waar is, en ik weet dat Christus leeft en onze Hemelse Vader mijn geestelijke Vader is. Dat hij van al zijn kinderen houdt en ze ook graag weer terug wil zien in zijn tegenwoordigheid, dat de Kerk geleid wordt door levende Profeten. Die de spreekbuis van onze Hemelse Vader zijn, en dat hij door hen zijn Kerk leid hier op aarde. Meer tonen

  • Er zijn in de wereld veel mensen en godsdiensten met verslagen van bezoeken van de Heiland aan profeten op aarde, maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand werd bezocht door zowel God als Jezus Christus, en dat is wat Joseph Smith overkwam. De gevolgtrekkingen zijn veelbetekenend! De boodschap was zo belangrijk dat Christus zijn Vader meenam! Ik nodig allen uit die nieuwsgierig zijn naar de gebeurtenissen die leidden tot de terugkeer van de ware kerk van Christus om er meer over te weten te komen en hun leven erdoor te laten veranderen zoals het mijn leven heeft veranderd! Meer tonen

  • De hemelen zijn weer open. De Heer heeft zijn gezag weer aan de mens gegeven. Zijn gezag en zijn kerk zijn weer op aarde en bereiden de wederkomst van de Heiland voor. Joseph Smith was een profeet van God. De verordeningen zijn manifestaties van zijn macht en goddelijkheid en de kerk wordt in deze tijd door profeten, zieners en openbaarders geleid. Ik weet zeker en hoop dat ik weer in de tegenwoordigheid van God zal wonen en deel aan zijn overvloedige zegeningen zal hebben. Ik ben zijn zoon en Hij nodigt me uit om me door zijn Zoon, mijn Verlosser, Jezus Christus, te vervolmaken. Meer tonen

  • Ik heb een sterk getuigenis dat Jezus Christus leeft, en dat wij nu een levende profeet op aarde hebben. Het Boek van Mormon is werkelijk het woord van God. Het sprak tot mij toen ik het eerst las, en het beantwoordt duidelijk op bepaalde levensvragen. Meer tonen

  • Nadat ik ontslagen was, heb ik vertrouwen in God gekweekt. Wat was dit moeilijk! Maar wat voel ik me rijk nu! Meer tonen

  • Ik weet dat ik niet door de arm van het vlees naar deze kerk ben geleid, maar door de Heilige Geest. Ik weet dat mijn hemelse Vader me voor dit werk heeft geroepen. Ik besef dat al mijn moeilijkheden hebben geleid tot waar ik me nu bevind. En ik heb nog een lange weg te gaan. Ik heb een sterk getuigenis van de Vader en de Zoon, meer dan ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik kan getuigen van de kracht van het Boek van Mormon, dat het samen met de Bijbel het woord van God is. De twee samen zijn het middel om dichter bij onze hemelse Vader te komen. Hij wacht op ons. Ik getuig dat door het lezen van het Boek van Mormon de vensters van de hemel zich zullen openen voor iedereen die oprecht op zoek is naar de dingen die voor het geestelijk naakte oog verborgen zijn. Ik getuig dat de Heer door middel van de profeet Joseph Smith het evangelie heeft hersteld dat zo lang van de aarde was weggenomen. Ik kan vol vertrouwen zeggen dat de Heer me heeft gezegend met de ware metgezel, een vrouw die al mijn verwachtingen te boven gaat. Ik getuig dat de tempels in veel verschillende landen het huis van God op aarde zijn, en dat daarin geen aardse schatten gevonden worden, maar de zinnebeelden van de Geest en de waarheid. Ik getuig van de verzegelbevoegdheid, waardoor familieleden voor eeuwig aan elkaar verzegeld kunnen worden. Ik getuig dat het gezin zonder enig voorbehoud de kern van Gods heilsplan voor alle mensen is. Ik getuig dat door de bevoegdheid van het priesterschap alles op aarde en in de hemel bestuurd en geleid wordt. Ik getuig van een levende profeet op aarde, Thomas S. Monson. Hij is de profeet, ziener en openbaarder voor de wereld. Ik heb een plechtig getuigenis van de wonderen in deze laatste dagen en van de dagelijkse wonderen om ons heen, van de lucht die we inademen tot de eerste stappen die we iedere ochtend zetten als de zon opkomt. Ik bid dat wij allemaal onze natuurlijke neigingen zullen afleggen en tot Christus zullen komen, die alles zal vernieuwen. IN DE HEILIGE NAAM VAN ONZE HEER, JEZUS CHRISTUS. … AMEN Meer tonen

  • ‘Omdat ik weet dat Hij leeft…’ Ik moest deze zin afmaken op het seminarie (lessen die ik op schooldagen naast mijn schoolwerk volg, met andere leerlingen van mijn leeftijd om te leren, te groeien en te onderwijzen). Het was moeilijk om de vraag te beantwoorden zonder die te ontkrachten. Ik draaide de vraag om en zei: ‘Als ik wist dat Hij niet leefde…’ Als ik WIST dat Hij niet leefde, en als ik WIST dat het evangelie niet op aarde was hersteld, als ik daar een sterk getuigenis van had, weet ik dat ik weinig zou hebben om naartoe te werken. Dan zou ik niet zo sterk zijn als ik nu ben. Dan zou ik eenzaam zijn, en dan zou ik in tijden van wanhoop gevoelens van zwakte, depressie en hopeloosheid hebben. Ik weet dat ik dan niet zou liefhebben en dienen, en ik weet dat ik dan niet naar betere dingen zou streven. Als ik wist dat het heilsplan niet echt was, weet ik dat ik volledig ontdaan zou zijn omdat ik niet het uitzicht zou hebben op een volgend leven met mijn dierbaren. Als ik zou geloven dat het huwelijk en het gezin niet eeuwig waren, zou ik uitermate bedroefd zijn. Als ik zou weten dat er niemand was bij wie ik met alle aspecten van mijn leven terecht kon, als ik zou weten dat niemand mijn zorgen kende en mijn gebeden verhoorde — Dan zou mijn leven zinloos zijn. Dat zou pijn doen. Dan zou mijn leven doelloos zijn. Dan zou het ontredderd zijn. Gelukkig weet ik in mijn hart, verstand en kracht dat ik een barmhartige Vader in de hemel heb die wil dat ik bij Hem terugkeer. Ik weet dat ik een sterke, uitverkoren dochter ben, die in deze tijd met een uniek en goddelijk doel naar de aarde is gekomen. Ik weet dat ons gezin altijd samen kan zijn, en dat we voor eeuwig gelukkig kunnen zijn. Ik weet dat er iemand is die me meer liefheeft dan anderen ooit kunnen begrijpen. En die Persoon heeft u en mij evenveel lief. Ik weet dat als ik de enige persoon op aarde zou zijn, Hij nog steeds voor mij zou leven en sterven. Ik weet dat alles een reden heeft, en dat onze beproevingen op ons zijn afgestemd. Ik weet dat het beste nog in het verschiet ligt, en dat ik met zijn hulp alles kan bereiken. Niet enkele dingen, maar ALLES. Dat weet ik omdat ik weet dat Hij leeft. Meer tonen

Geen resultaten