mormon.org Wereldwijd

Wat is het standpunt van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen inzake homoseksualiteit en het homohuwelijk?

Officieel antwoord

In de Bijbel zei Paulus tegen de Romeinen dat homoseksueel gedrag zondig was (zie Romeinen 1:24-32). In het Oude Testament nam Mozes in de wet op dat homoseksuele relaties tegen de wet van God indruisten (zie Leviticus 20:13)

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft de volgende uitspraak aangaande homoseksualiteit gedaan: ‘Wij geloven dat het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege geboden is. Wij geloven dat het huwelijk eeuwig kan zijn door de uitoefening van het eeuwig priesterschap in het huis des Heren (zie ’Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ dat door inspiratie van de Heer door twaalf hedendaagse apostelen is opgesteld).

‘De mensen vragen naar ons standpunt inzake de mensen die zichzelf als homo of lesbienne beschouwen. Mijn antwoord is dat wij ze als zoons en dochters van God liefhebben. Zij hebben te kampen met bepaalde krachtige driften die misschien moeilijk in bedwang te houden zijn. De meeste mensen hebben weleens een of andere neiging. Als zij niet naar die neigingen handelen, kunnen zij net zo goed vooruitgang maken als alle andere leden van de kerk. Als zij de wet van kuisheid en de zedelijke normen van de kerk overtreden, zijn ze net als alle andere leden onderhevig aan de disciplinaire maatregelen van de kerk.

‘Wij willen die mensen helpen, hen sterken, hen bijstaan in hun problemen en hen helpen met hun moeilijkheden. Maar wij kunnen het niet negeren als zij zich overgeven aan onzedelijk gedrag, als zij in een zogenaamde homoseksuele huwelijkssituatie leven, die in stand willen houden en proberen die te verdedigen. Zoiets toestaan zou betekenen dat we het gewichtige en heilige fundament van het door God bekrachtigde huwelijk en het doel daarvan, namelijk het grootbrengen van een gezin, geringschatten’ (Ensign, november 1998, p. 71).

  • We zijn allemaal zoons en dochters van een wijze en barmhartige God. Hij houdt evenveel van zijn homoseksuele als van zijn heteroseksuele kinderen. Maar dat betekent niet dat Hij altijd blij is met de beslissingen die we nemen. God wil dat al zijn kinderen gelukkig zijn. Daarom heeft Hij ons verscheidene geboden gegeven. Hij heeft ons beloofd dat we gelukkig zullen zijn als we die geboden naleven. Hij weet dat sommige geboden moeilijk te onderhouden zijn, maar als we volharden, zullen we uiteindelijk begrijpen waarom bepaalde geboden noodzakelijk zijn en hoe ze ons tot zegen kunnen zijn. Gods zedenwetten zijn gericht op het huwelijk tussen man en vrouw en de daaruit voortvloeiende seksuele relatie. Hij wil dat die intieme en lichamelijke relaties iets bijzonders zijn. Daarom heeft Hij grenzen gesteld. Alle intieme en lichamelijke relaties buiten het huwelijk, waaronder homoseksuele relaties, leiden niet tot waar geluk. God begrijpt de krachtige invloed van seksuele verlangens, maar Hij verwacht van ons dat wij die verlangens beteugelen en dat we ze binnen de gestelde grenzen gebruiken. Als we hier op aarde geen geschikte partner kunnen vinden, of als we ons tot iemand van hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, verwacht God van ons dat we celibatair blijven. In die omstandigheden kan Hij ons beter zegenen. Dan kunnen we zonder seksuele intimiteit een voldoeninggevend leven leiden. Uiteindelijk neemt iedereen zijn of haar eigen beslissing. Maar waar geluk kan alleen door gehoorzaamheid verkregen worden. Meer tonen

Geen resultaten