mormon.org Wereldwijd

Zijn mormonen christenen?

Officieel antwoord

Gordon B. Hinckley, voormalig president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (1995-2008), heeft gezegd:

‘Wij zijn letterlijk christenen, en steeds meer mensen gaan dat erkennen. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht dat we geen christenen waren. Ze gaan nu beseffen dat we dat wel degelijk zijn en dat we een belangrijke en dynamische godsdienst hebben die op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd. Uiteraard aanvaarden we Jezus Christus als onze Leider, Koning en Heiland […] de belangrijkste persoon in de geschiedenis van de wereld, de enige volmaakte man die ooit op aarde heeft geleefd, de levende Zoon van de levende God. Hij is onze Heiland en Verlosser, en door zijn zoenoffer kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bidden en aanbidden in de naam van Jezus Christus. Hij is de kern van ons geloof en staat aan het hoofd van onze kerk. Het Boek van Mormon is eveneens een testament van Jezus Christus en getuigt van zijn goddelijke aard, zijn leven en zijn verzoening.’

  • Mij wordt vaak de vraag gesteld of mormonen christenen zijn. De officiële naam van onze kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het woord ‘mormoon’ is een bijnaam die ons door andere kerken is gegeven omdat we in het Boek van Mormon geloven. Onze kerk is de Kerk van Jezus Christus. Wij aanbidden Christus als onze Heiland en Verlosser. Hij is de eniggeboren Zoon van God. Wij leven zijn geboden na en bidden in zijn naam. Wij zijn wel degelijk christenen. We aanbidden Mormon niet. Mormon was een profeet die vroeger op het Amerikaanse continent leefde. Hij heeft alle boeken van verschillende profeten in één boek verzameld, het Boek van Mormon genoemd. Meer tonen

  • Ja. De naam van Jezus maakt deel uit van de naam van de kerk. Dat betekent toch wel iets. We hebben meer Schriftuurboeken, die getuigen dat Jezus de Christus is. En dat betekent ook heel veel. In het Boek van Mormon komt zijn naam of titel gemiddeld één keer per 2,7 verzen voor. Het is waarschijnlijk het meest op Christus gerichte boek in de wereld. We zijn niet zozeer geïrriteerd als dat we geamuseerd zijn wanneer mensen beweren dat we geen christenen zijn. Als ze daarmee bedoelen dat we het niet eens zijn met alles wat zij geloven, dan hebben ze gelijk. Wij zijn dankbaar als iemand Christus als zijn of haar Verlosser beschrijft en zijn voorbeeld probeert te volgen. Dat proberen wij ook. Meer tonen

  • Ik geloof in Christus. Ik probeer een discipel van Christus te zijn. Ik heb me in de naam van Christus laten dopen. Ik erken dat we ons heil alleen door Christus krijgen. Als dat niet ‘christelijk’ is, heeft het woord geen echte betekenis meer. Meer tonen

  • Jazeker! Mormonen zijn zeker christenen! Wij geloven in Jezus Christus, dezelfde Jezus Christus uit de Bijbel. Zijn moeder was de maagd Maria, en Hij liet Zich dopen door zijn neef, Johannes de Doper. Hij had twaalf apostelen, met wie Hij het evangelie verkondigde. Hij genas, predikte, verrichtte wonderen, diende anderen en had ze lief. Hij stierf aan het kruis in Getsemane. Op de derde dag na zijn dood stond Hij op uit het graf. En Hij leeft nu als herrezen Persoon. Hij is onze Heer, Heiland en Verlosser. Wij geloven dat we alleen door onze Heiland, Jezus Christus, het eeuwig heil kunnen ontvangen. Meer tonen

  • Wij geloven dat de Bijbel een testament van het leven en de zending van Jezus Christus is. Wij geloven ook dat het Boek van Mormon eveneens een testament aangaande Jezus Christus is. Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreken we over Christus, verheugen we ons in Christus en prediken we Christus. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, is het fundament van het Boek van Mormon en de kerk. Ja, mormonen zijn christenen. Meer tonen

  • Dat vind ik een van de eenvoudigste vragen. Natuurlijk geloof ik in Jezus Christus. Hij is het fundament van alles wat ik doe! Hij is mijn hoop, geloof, Verlosser en vriend. Ik ben dankbaar dat ik zijn voorbeeld heb om me door de beproevingen van het dagelijks leven te leiden. Zonder zijn verlossende genade zijn we niets! Meer tonen

  • Volgens mij is de vraag of mormonen christenen zijn afhankelijk van uw definitie van een christen. Een groot deel van de christelijke wereld houdt zich vast aan de definitie van een christen in de Geloofsbelijdenis van Nicea. In 325 n.C. probeerde Constantijn het Romeinse Rijk te verenigen. Hij dacht dat als er maar één kerk was dit de mensen eensgezinder zou maken, maar hij merkte dat het moeilijker was dan hij dacht. Er waren veel theologische geschillen, vooral de tegenstrijdige begrippen over de aard van Christus. Sommigen vonden dat Christus en God twee afzonderlijke wezens waren en anderen vonden dat Christus en God hetzelfde wezen waren. Constantijn hield een concilie in Nicea, waar de kerkleiders debatteerden, en uiteindelijk stemden, over een aantal leerstellingen die de nieuwe godsdienst zouden definiëren. In de Geloofsbelijdenis van Nicea staat dat God, Christus en de Heilige Geest dezelfde Persoon zijn, ofwel de Drie-eenheid, en niet drie afzonderlijke wezens. Andere mensen definieerden een christen als iemand die in Jezus Christus als de Zoon van God gelooft, en die Hem als de Heiland van de wereld aanvaardt. Mormonen geloven in Jezus Christus als de Zoon van God. Wij aanvaarden Christus als de Heiland van de wereld. We hebben Hem lief en proberen op Hem te lijken. We proberen zijn leringen in de Bijbel en andere Schriftuur zo goed mogelijk na te leven. De officiële naam van de mormoonse kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, omdat we geloven dat we zijn volgelingen in de laatste dagen zijn. Wij geloven dat Jezus Christus en God twee afzonderlijke, hemelse, heilige en herrezen Wezens zijn. De Heilige Geest is een Geest zonder lichaam die van de waarheid getuigt tot mensen die daarom vragen. Ze zijn niet hetzelfde Wezen, maar ze zijn één in doel en streven. Jezus wordt in de Schriften soms als ‘de Vader’ of ‘God’ aangeduid. We geloven dat dit ook een titel is die Hij bezit. Jezus kan de Vader en de Zoon zijn zonder God te zijn, net als mijn man een vader en een zoon is zonder zijn vader te zijn. Omdat we niet in de Drie-eenheid geloven, vinden veel mensen ten onrechte dat mormonen daarom geen christenen zijn. Alles staat of valt met de definitie van het woord ‘christen’. Ik beschouw mezelf als christen. Ik heb Jezus Christus lief. Ik ben zo dankbaar dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Toen Hij op aarde was, stichtte Hij zijn kerk zoals die georganiseerd moest worden. Hij leerde zijn volgelingen hoe ze moesten leven zodat ze op een dag bij Hem konden terugkeren. Dat was zijn doel. Hij zei dat Hij voor hen een woning in de hemel zou gereedmaken. En Jezus Christus heeft het voor ons allen mogelijk gemaakt om deze dingen te leren door de Schriften te lezen, tot de Vader te bidden en bevestiging van de Heilige Geest te ontvangen. Meer tonen

Geen resultaten