mormon.org Wereldwijd

Wie is nu de mormoonse profeet?

Officieel antwoord

God heeft profeten geroepen om zijn kerk in onze tijd te leiden, net als vroeger. De huidige profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is Russell M. Nelson. Hij wordt bijgestaan door twee raadgevers: Dallin H. Oaks en Henry B. Eyring. Samen vormen zij het Eerste Presidium van de kerk (net als Petrus, Jakobus en Johannes na de dood van Christus).

Alle leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen zijn apostel en profeet. De huidige apostelen zijn:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Volgens mij komt het neer op de vraag: ‘Wie is de profeet in deze tijd?’ Het is Thomas S. Monson, en ik zie hem niet slechts als de mormoonse profeet. Ja, hij is mormoon, maar hij is de profeet voor de hele wereld, niet alleen voor mormonen. Meer tonen

 • President Monson is de profeet van de kerk. Meer tonen

 • De huidige profeet is Thomas S. Monson. Hij is een verstandig en liefdevol man en wordt door de Geest van God geleid. Door zijn raad en getuigenis is mijn hart vervuld met de Geest en word ik gezegend. Meer tonen

Geen resultaten