mormon.org Wereldwijd

Geloven de mormonen in de leer van de genade?

Officieel antwoord

De profeet Joseph Smith heeft verklaard: ‘Daarom zijt gij gerechtvaardigd door geloof en werken, door genade […] (zie BJS, Romeinen 4:16). In het Boek van Mormon staat: ‘Want wij arbeiden ijverig om te schrijven, teneinde onze kinderen, en ook onze broeders, ertoe te bewegen in Christus te geloven en met God te worden verzoend; want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered’ (2 Nephi 25:23). In het Boek van Mormon staat ook: ‘Ons […] bekeren […] was alles wat wij konden doen’ (Alma 24:11). Een profeet in het Boek van Mormon heeft gezegd: ‘Geen vlees [kan] in de tegenwoordigheid Gods wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias’ (2 Nephi 2:8).

  • Hoe kunnen we ooit ergens hoop op hebben zonder de genade van onze Heiland, Jezus Christus? God is rechtvaardig — wat inhoudt dat zijn wetten rechtvaardig zijn. Ze zijn eeuwig. Dat betekent dat Hij ons altijd rechtvaardig zal behandelen. Maar dat betekent ook dat Hij van ons, zijn kinderen, rechtvaardigheid verwacht. Ongeacht het gebod of de wet, vereist rechtvaardigheid een beloning voor gehoorzaamheid, maar ook een straf (of gevolg) voor ongehoorzaamheid. Jezus Christus heeft voor deze overtredingen betaald, en Hij biedt die betaling aan een ieder die dat verdient. Die genade wordt ons geschonken als wij ons bekeren, een innerlijke verandering ondergaan en niet meer het verlangen hebben om die overtreding te herhalen. Dat is genade: vergeving (zodat we niet zelf voor onze fouten en ongehoorzaamheid hoeven te lijden) die voortvloeit uit oprechte bekering. Wat een ongelofelijk geschenk! Meer tonen

  • God wil dat wij het beste uit onszelf halen. We hebben keuzevrijheid gekregen om die te leren gebruiken. Onze goede daden — goede keuzen — zijn van wezenlijk belang in dat leerproces. Maar telkens struikelen we en schieten we te kort. Door Gods genade kunnen we de rest van de weg afleggen. Met andere woorden: wij geloven dat ‘wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered’ (2 Nephi 25: 23). Meer tonen

Geen resultaten